قواعد عربی سوم انسانی درس دوم

 درس دوم 
یادآوری(2)
در این درس نیز به شرح و یادآوری بعضی از نکات وقواعدی  که قبلاً مطالعه کرده اید درسال های گذشته می پردازیم.

1 – اعراب فعل مضارع،  : می دانید که فعل مضارع در حالت عادی مرفوع است اما با آمدن حروف ناصبه و جازمه تغییراتی در اعراب آن ایجاد می شود. حروف ناصبه عبارتند از «اَنْ – لَنْ – کی – حتّی – لِ» که فعل مضارع به دنبال این حروف منصوب شده و حروف جازمه عبارتند از «لَمْ – لمّا – لا – لِی – ان – مَنْ – ما – اینما »و فعل مضارع به دنبال این حروف مجزوم می شوند .

فعل معلوم و فعل مجهول: فعل مجهول فعلی است که فاعل آن مشخص نیست یا برای گوینده اهمیت ندارد. در زبان فارسی برای ساختن فعل مجهول از فعل کمکی شدن استفاده می کنیم.اما در زبان عربی چگونه فعل مجهول می سازیم؟ شما قبلآً با ساخت فعل مجهول آشنا شده اید .

1-فاعل را حذف می کنیم 2- مفعول را بجای فاعل قرار می دهیم(نائب فاعل) 3- حرکات وصیغه فعل رامتناسب با نائب فاعل تغییر می دهیم مانند: کَتَب التلمیذُ الدرس (فعل معلوم است چون فاعل معلوم است

اما درجمله  کُتِبَ الدرسُ (فعل مجهول است چون فاعل مشخص  ومعلوم نیست)

به فعل های زیر توجه کنید.
معلوم : قتَلَ : کشت
مجهول : قُتِلَ :‌کشته شد
معلوم : یَعْرِفُ : می شناسد
مجهول : یُعْرَفُ :‌شناخته می شود

2 – نواسخ مبتدا و خبر : برخی افعال و حروف معنای جدیدی به جمله اسمیه می دهند.
این ادوات علاوه بر معنای جدید، می توانند بر اعراب مبتدا و خبر تأثیر بگذارند. به جدول زیر توجه کنید.

النواسخ:چهاردسته اند که دراعراب اسم واعراب خبرتغییراتی ایجاد می کنند
1- الافعال الناقصه  : صار - لیس - مادام -
 کان - اصبح - مازال
 1)اسم مرفوع                        2)خبرمنصوب

2- الحروف المشبهة بالفعل  : لیت - اَنَّ - اِنَّ -
 لکنَّ - لعل - کانَّ
1)اسم منصوب                       2)خبرمرفوع
3- افعال المقاربة  : کاد – عسی أخذ  جَعل
1)اسم مرفوع                        2)خبرمنصوب
4- النافیة للجنس  : لا
1) اسم محلا منصوب

(مبنی بر فتح )                       2)خبرمرفوع

خبر حروف مشبهة بالفعل می تواند «مفرد، جمله یا شبه جمله » باشد.

3 –صفت و مضاف الیه : صفت کلمه ای است که موصوف خود را توصیف می کند. صفت از لحاظ اعراب، جنس، جمع یا مفرد بودن ،تابع موصوف خود است. مانند : نورٌ مبینٌ (صفت) یا المؤمنونَ الصالحون (صفت) مضاف الیه کلمه ای است که به مضاف اضافه می شود تا آن را واضح تر کند. مضاف الیه از لحاظ اعراب مجرور است و اعراب آن به مضاف بستگی ندارد مانند : کتابُ المعلّمِ (مضاف الیه) یا مطلعُ الفَجْرِ (مضاف الیه)

4 – مفعول فیه ، اسم مصغّر و اسم منصوب : منظور از مفعولٌ فیه همان ظرف مکان یا ظرف زمان است. مفعولٌ فیه از نظر اعراب منصوب است. مانند «الیومَ اَکملتُ لَکُم دینکم» در این جمله کلمه الیومَ ظرف زمان (مفعول فیه) و منصوب می باشد. اسم مصغّر اسمی است که در آن معنای کوچک بودن وجود دارد مانند نُجیْم یعنی ستاره کوچک.
اسم منسوب برای نسبت دادن چیزی به چیز دیگر یا کس دیگری به کار می رود مانند طالبةٌ ایرانیّة یعنی شرکت کننده ی ایرانی

5 – احکام عدد و معدود

1-اعداد 1و2 درحکم صفت بوده تابع اسم ماقبل خود می باشند

اعداد 3تا10 بامعدود خود ازنظر کاربرد  رابطه عکس دارند برای اسم مذکر عدد مونث وبرای اسم مونث عددمذکر بکار می رود ومعدود آن ها جمع ومجرور است

3-اعداد 10 به بالا تا99 اسم بعداز آن به صورت مفرد ومنصوب بکار میروند که اسم بعد ازدارای  نقش تمییز ومنصوب است واعداد بالاترنیزدارای احکام خاص بوده که فعلا نیازی به توضیح نیست.

علی پور دبیر عربی

تمرین
1 – ترجمه کنید :
مَنْ خافَ العِقابَ ، انْصرَفَ عنِ السیئات.
هر کس از کیفر بترسد(مضارع التزامی)، از بدی ها روی می گرداند(مضارع اخباری).

و اذا قرِیَ القرآنُ فاسْتمعوا لَه : و هر گاه قرآن خوانده شود، به آن گوش بسپارید.

مَنْ یَجْتهِدْ ، یَنْجَحْ : هر که تلاش کند(مضارع التزامی)، موفق می شود(مضارع اخباری)

2 – نواسخ ، اسم آن ها، خبر آن ها و اعرابشان را مشخص کنید.
لا خُلقَ اقبَحُ منَ الکذبِ. : هیچ اخلاقی زشت تر از دروغ گویی نیست.
لا: لای نفی جنس
خُلقَ : اسم لا منصوب
اقبَحُ : خبر لا مرفوع

انّ المُجتهدَ ناجحٌ . همانا شخص کوشا، موفق است.
انَ : حرف مشبهة بالفعل
المجتهد : اسم انّ منصوب
ناجح : خبر انّ مرفوع

3 – صفت مناسب را انتخاب کنید.
المؤمناتِ ..... (الصّالحاتِ – الصّالحونَ)
لیْلةً ........( باردً – باردةٌ)
صفت باید از لحاظ جنس ، عدد ، معرفه یا نکره بودن و اعراب با موضوف مطابقت کند.

4 – در جمله زیر اسم منسوب و اسم مصغر را مشخص کنید.
أنا قُطیرةٌ مائیّةٌ صغیرةٌ منتشرةٌ فی الهواء .
من یک قطره کوچک آبی منتشر در هوا هستم.
قطیرة :‌اسم مصغر
مائیة :‌اسم منسوب

موضوع: قواعد عربی سوم دبیرستان رشته انسانی، برچسب ها: قواعد درس دوم انسانی، اعراب فعل مضارع، فعل معلوم ومجهول نواسخ،
[ سه شنبه 11 تیر 1392 ] [ 07:59 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]
ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید آن خانه لطیف است نشان هاش بگفتید از خـواجـه آن خـانـه نـشـانـی بـنـمایـیـد یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید یک گوهر جان کو آگر از بحر خدایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید

کارم چو زلف یار پریشان و درهم است پشتم به سان ابروی دلدار پرخم است غم شربتی زخون دلم نوش کرد و گفت این شادی کسی که در این دور خرم است تنها دل منست گرفتار در غمان یا خود در این زمانه دل شادمان کم است؟ زین سان که می دهد دل من داد هر غمی انصاف ملک عالم عشقش مسلم است دانی خیال روی تو در چشم من چه گفت آیا چه جاست این که همه روزه با نم است خواهی چو روز روشن دانی تو حال من از تیره شب بپرس که او نیز محرم است ای کاشکی میان منستی و دلبرم پیوندی این چنین که میان من و غم است "سعدی

کد حدیث

کد حدیث

اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا

ابزار هدایت به بالای صفحه

تقویم شمسی

  • کد نمایش افراد آنلاین
  • ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو