نمونه سوال عربی 2/2 دبیرستان ایثارگران شهرستان کاشمر درخرداد1393

نمونه سوال عربی 2/2 دبیرستان ایثارگران شهرستان کاشمر درخرداد1393

عبارات زیر را به فارسی ترجمه کنید4/5 نمره

1) إنَّ الله أنزَلَ مِن السّماءِ ماءً فَـتُصبِحُ الارضُ مـخضَرّةً.

هماناخداوند از آسمان آبی نازل کرد پس زمین سرسبز شد

2) السِّرقةُ مِن شَخصٍ واحدٍ خَیرٌ مِن أن تَسرقَ مِن جَمیعِ المسلِمینَ .

ایادزدی  ازیکنفر بهتر نیست از این که از همه ی مسلمانان دزدی کنی

3)أیا قُدسُ یا قَلعَةَ الصّامدین عَلی الظُّلمِ ثوری عَلی الظّالمین.

ای قدس ای سنگر افراد مقاوم علیه ستم  وعلیه ستمگران قیام کن

4) لاتُنـزِلُ النِّعم مِن السّماء جاهزةً بَل هِـیَ ثَمَرةُ الكَدِّ وتَحمُّل المَشَقّه.

5)قَد اُستُشهِدَ عَدَدٌ مِن خِیرةِ  صَحابةِ رسولِ اللهِ.

تعدادی از بهترین یاران رسول خذا به شهادت رسیدند.

6) مَن نَصَبَ نَفسَهُ إماماً للنّاسِ فَلیَبتَدأ بِتَعلیمِ نَفسِه قَبلَ تعلیمِ غَیره.

هرکس خودرا پیشوای مردم قراردهد پس باید قبل از تعلیم دیگری  به تعلیم خود  - به پردازد

متن زیربخوانید وبه سوالات آن پاسخ دهید2/5 نمره

كانَ المنصور ذاتَ یومٍ یَتحدّث مَعَ الإمامِ الصادق(ع) بِكُلِّ إجلالٍ وإحترامٍ ، فَحَطّتْ ذبابة علی وجه المنصوروأنفه ،

فَطَردها،ولكنّها رجعَتْ حَتّی ضَجِرَمِنها وقالَ: لِـمَ خَلَقَ الله الذبابَ یاإباعبدالله؟ قالَ الإمامُ(ع):لِیُذِلَّ بِه أنوفَ الجبابرة

1) نقش كلمات  خط كشیده شده رامعلوم کرده اعراب گذاری كنید.

المنصورُ  --   الصادقِ  --   ذبابةٌ    --   وجهِ 

2(کیف یَتَکلّمُ المنصور مع الامام الصادق(ع)؟ یَتَکلّمُ المنصور مع الإمامِ الصادق(ع) بِكُلِّ إجلالٍ وإحترامٍ

2)أینَ حَطَّتْ الذبابة؟فَحَطّتْ ذبابة علی وجه المنصوروأنفه

3)ماذاسَألَ المنصور مِن الإمام؟لِـمَ خَلَقَ الله الذبابَ یاإباعبدالله

الف) آنچه خواسته بنویسید:1/5 نمره          

1)به فارسی ؛المسرحیه ( نمایش نامه  )    2)به عربی ؛ نقشه( الخطّة      )

3)مترادف؛ المصباح(السّراج)          4)جمع ؛الکواکب  (الکوکب)

ب) جمله رابه عربی بنویسید

من قرض داری وخانواده ام احتیاج به كمك دارند (انا مقروضٌ واسرتی به حاجةِ الی المساعدة)

تَرجمه صحیح را انتخاب کنید1نمره

الف)حَین خَرَجَتِ العُصفُورةُ مِنْ عُشّها لِتَطلُبَ الرِّزقَ لِصِغارها قالَت لَهُـمْ:

هنگامی که گنجشک از آشیانه.......تا برای فرزندانش روزی طلب کند.......                             

1) خارج می شود-آن ها گفتند     2)خارج شد –به آن ها گفت     3)خارج شد – برای ایشان می گفت

ب)قالت الأعراب آمنّا.قُل لَمْ تؤمنواولکِن قولوا أَسلَمنا : اعراب گفتند:ایمان آوردیم،بگو...............

1)ایمان نمی آورید بلکه بگوییداسلام می آوریم               2) ایمان نیاوردید بلکه بگویید اسلام آوردیم

ترجمه راکامل کنید:1نمره                                                                                                          

1) غُزاةٌ لئن قَتلوا وَردَنا  فَلَن یَقتُلوا الحُلمَ فی الیاسمین:

متجاوزان اگر چه  گل سرخ مارا (جوانان مارا).. .....پس هرگزاُمید وآرزو رادرنوجوانان ما.........).

کشتند -- ازبین نخواهند برد

2)کَیفَ هـؤلاء خُلِّـدَت أسماؤُهُـم فــی التـّاریخ؟. (چگونه اینان ........ درتاریخ….….شد)

اسم هایشان --جاویدان 

اشتباهات راتصحیح كنید2نمره

1) ماذایَفعَلُ هؤلاء الشّبابُ؟قَدغُسِلَت عقولَـــهُم  (این جوانان چه كردند عقل ها یشان را شستشوی می دهند)  

چه می کنند --داده اند

2)وإن جاهَداک لِتُشرِکَ بی مالیسَ لَکَ بِهِ عِلمٌ فَلا تُطِـعهُما.

(واگر تلاش کرد که برای من شریک قرار دهی  که آن را درُست نمی دانی پس از او پیروی می کنی

تلاش کردند -- از آن ها -- پیروی مکن

3) أن یَعتَبَرَ زَینَک زَینَهُ وشَینَک شَینَه ولایَترُکَکَ عندَ الشَّدائد.

(اینکه خوبی تورا خوبی خودش وبدی خودرا  بدی تو به حساب آورد واورا درهنگام سختی ها رها نکند) 

بدی تورا -- بدی خود --  تورا 

اشتباهات را بادلیل تصحیح کنید1نمره

1) أصبَحَت الاُضاعُ مُناسِبةٌ لِإنتصارِ المظلومینَ فی العالم.

الاوضاعُ (اسم اصبح ومرفوع)      مناسبةً (خبر اصبح ومنصوب

2)إنَّ  المساجدُ بیوتَ اللهِ فی الإرضِ.

المساجِدَ ( اسم انّ ومنصوب )   بیوتُ ( خبر لیتَ ومرفوع)

جـــــواب منـــــــــــاســــــــــب را انتخاب کنید1/5 نمره                                 

1)المؤمنةُ …...…منْ التّكاسُلِ.( مُنِعَتْ؛مُنِعَ ؛ مُنعوا ) 

2)واللهُ .....مَن یشاءُبِغَیرحساب(یَرزُقونُ. تَرزُقُ.یَرزُقُ )

3)الكفّارلَم..…بـما أنـْزَلَ اللهُ.(یومِنُ-یومنون-یومنوا)    

4)..…یَنجَحَ مَن یَطُلبُ الراحةَ.(إن -لَن -لَمْ).

5)لا.........أقطَعُ مِن الحـقّ(السیفُ؛سیفَ؛سیفٌ)  

6)كأَنّ السماءَ .....مرفوعٌ(سقفٌ؛سقفً؛سقفٍ)

فعل مضارع وعلامت اعراب آن را مشخص کنید 1نمره:

1)إنْ تَـنصُروا اللهَ یَنصُرْکُم.تنصروا (فعل شرط مضارع مجزوم یَنصر (  فعل جواب شرط مضارع مجزوم

2)ألا تُحّبونَ  أن یَغفِرَ الله  لَـکُمْ .تُحّبُونَ (مضارع مرفوع به ثبوت نون أن یَغفِرَ (مضارع منصوب به فتحه)

لِـلاعراب وَالتّحلیل الصرفی:(تجزیه وترکیب کلمات)1/5نمره

خِتامُـهُ مِسکٌ وفـیْ  ذلکَ فَلیَتَنافَسِ الـمُتَنافِسونَ

خِتامُ................................................................../...................

اسم , مفرد , مذکر , جامد , معرب , معرفه به اضافه , منصرف , // مبتدا ومرفوع

یَتَنافَسِ................................................................../.................

فعل  , المضارع , ثلاثیٌ مزیدٌ , ازباب تفاعل , الغائب ,  معلوم , معرب , لازم//فعل وفاعل

مُتَنافِسونَ................................................................/..................

  اسم , جمع , مذکر , مشتق , معرب , معرفه به ال , منصرف , صحیح الآخر// فاعل ومرفوع  

اسمَ وَخَبَرافعال ناقصةوحروف مشَبّه رادرعبارات زیرمعلوم کنید. 1نمره

1)لَیتَ السُّرورَ دائمٌ فِـیْ الحَیاةِ الدُّنیا.(السُّرورَ اسم لیتَ ومنصوب )    (  دائمٌ خبر لیتَ ومرفوع)


2) کان الله بما تَعملونَ خَبیراً(اللهُ اسم کان ومرفوع )    ( خبیرا  خبرکان ومنصوب)


جمله معلوم رامجهول کنید. 5/نمره                

یَعرِفُ التَّلامیذُ الأصدقائَـهُم عِندَ الشَّدائدِ.

یُعرَفُ الأصدقائُـهُم عِندَ الشَّدائدِ

گزینه صحیح را انتخاب کنید:5/نمره

الف)تَجلِسینَ: 1)فعل مضارع منصوب به فتحه اعراب اصلی        2)فعلمضارع مرفوع به ثبوت نون اعراب فرعی

ارجولكم التّوفیقَ فی الحیاة:علی پور دبیر عربی دبیرستان ایثارگران شهرستان کاشمر

موضوع: نمونه سوال عربی دوم، برچسب ها: نمونه سوال عربی 2/2کارودانش وهنرستان،
[ جمعه 15 فروردین 1393 ] [ 09:31 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]
ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید آن خانه لطیف است نشان هاش بگفتید از خـواجـه آن خـانـه نـشـانـی بـنـمایـیـد یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید یک گوهر جان کو آگر از بحر خدایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید

کارم چو زلف یار پریشان و درهم است پشتم به سان ابروی دلدار پرخم است غم شربتی زخون دلم نوش کرد و گفت این شادی کسی که در این دور خرم است تنها دل منست گرفتار در غمان یا خود در این زمانه دل شادمان کم است؟ زین سان که می دهد دل من داد هر غمی انصاف ملک عالم عشقش مسلم است دانی خیال روی تو در چشم من چه گفت آیا چه جاست این که همه روزه با نم است خواهی چو روز روشن دانی تو حال من از تیره شب بپرس که او نیز محرم است ای کاشکی میان منستی و دلبرم پیوندی این چنین که میان من و غم است "سعدی

کد حدیث

کد حدیث

اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا

ابزار هدایت به بالای صفحه

تقویم شمسی

  • کد نمایش افراد آنلاین
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic