کلمات متضاد ومترادف عربی 3 تجربی وریاضی

مُختَلِف = مُتَنَوِّع         گوناگون                                       الخَفیَّ = السرّ                 پنهان

قامَ = نَهَضَ                   برخاست

تَکَلَمَّ = تَحَدَّثَ                 سخن گفت

العُقبی = الآخره              آخرت  

إقتَنِص = صَید               شکار

هالِک = فانی                 هلاک شونده مَجد = شَرَف                  بزرگواری

الصَباء = الشّاب              جوانی

مُستَطیع = قادِر               توانا

بادَرَ=إبتَدَر=أسرَعَ  شتاب کرد                             إغتَنِم = إنتَهِر   غنیمت شمرد

 ظَمآن = عَطشان  تشنه

فقّه = فَهَّم           فهمید  

مالِک = صاحِب               دارنده

کَفوِ = نَظیر                   مانند

خَلَصَّ = نَجیَّ                 رهایی داد

نادی = صاحَ                  فریاد زد

السَّکینه = الصفاء           آرامش     

القَرین = لدن                  همراه،نزد

نالَ = حَصَلَ علی          به دست آورد

اللقاء = المیقات                    ملاقات

یوم الفَصل = العُقبی = الآخره    قیامت

إندَفَعَ = رَحَلَ        روانه شد ،کوچ کرد

بقاء = دوام                   باقی ماندن

  تَغَیَّرَ = تَحَوَّلَ                  تغییر یافت

أدری = اعلمُ                  می دانم

الجود = الکرم                بخشش

أحصی = عَدَّ                  شمرد

سَرُّ = فَرِحَ                    خوشحال شد

مجال=حول=        زمینه ، پیرامون

الدّهشه = التَعجَّبَ            تعجب

الصّراط=السبیل=الطّریق      راه       

إتَّخَذَ = تَلقّی                   دریافت کرد

إلتَفَت = فَهِمَ                   دانست     

أبی=حَذِرَ=إجتَنَب   دوری کرد            ألمَجد = ألمُکرِمَه   بزرگی

زَهَقَ = زالَ                   از بین رفت

الخوف = الجُبن               ترس

راحل = مُسافِر                مسافر

ألمَواهِب = ألنِّعم              نعمت ها  

آراء = نظریات               نظرها 

عادَ ≠ ذَهَبَ          بازگشت ≠ رفت           مُترَف ≠ فقیر             ثروتمند ≠ فقیر

إنزَعَجَ ≠ فَرِحَ       ناراحت شد ≠ شاد شد  صِدق ≠ کِذب             راستی ≠ دروغ

نَصَرَ ≠ خَذَلَ         یاری کرد ≠ خوار کرد  إقتَرَبَ ≠ إبتَعَدَ          نزدیک شد≠دورشد

وَلَدَ ≠ ماتَ به دنیا آمد ≠ مرد                     بکی ≠ ضَحِکَ         گریه کرد ≠ خندید

خَلفَ ≠ الأمامَ          پشت ≠ جلو                                     الهادی ≠ المُضِل      هدایت کننده ≠ گمراه کننده

غَلَظَ≠شقَّ علی≠هوَّنَ علی  سخت گرفت≠آسان گرفت   الباقی ≠ الفانی          پایدار ≠ نابود

البقاء ≠ الفانی        دیدار ≠ جدایی                     إساءة ≠ إحسان بدی کردن ≠ نیکی کردن

الماضی ≠ الآتی      گذشته ≠ آینده                     قریب ≠ بعید       نزدیک ≠ دور

فوق ≠ تحت          بالا ≠ پایین                           إنزعاج ≠ البهجة     ناراحتی ≠ شادمانی

صِغار ≠ کِبار        کوچک ≠ بزرگ                     ابیَض ≠ أسود  سفید ≠ سیاه

جالِس ≠ قائِم       نشسته ≠ ایستاده                   مَجهول ≠ مَعلوم            مجهول≠ معلوم

ظَلام ≠ الضیاءِ      تاریکی ≠ روشنایی                 استِعار ≠ اودَعَ        ودیعه گرفت ≠ ودیعه داد

الجنه ≠ النّار        بهشت ≠ جهنم                         

 نَزَل َ≠ صَعَدَ               پایین آمد ≠ بالا رفت

حیات ≠ موت            زندگی ≠ مرگ                    الکَسِل ≠ النِّشاط     تنبلی ≠ فعالیت

السکون ≠ الحَرِکه     بی حرکت ≠ با حرکت              ماتَ ≠ عاشَ         مرد ≠ زندگی کرد

حرَّمَ ≠ أحَلَّ       حرام کرد ≠ حلال کرد                   الفوت ≠ الحصول  از دست دادن≠ به دست آوردن        

أرفَعَ ≠ أشفَلَ      بالاتر ≠ پایین تر                          غلیظ القلب ≠ رئوف     سنگدل ≠ مهربان       

نَسِیَ≠ أذکَرَ    فراموش کرد≠به یاد آورد          قُبضَ علی ≠ تَخَلَّصَ    دستگیر شد ≠ فرار کرد

  نَجَحَ ≠ فَشِلَ      موفق شد ≠ شکست خورد               الشَّبع ≠ الجائع        سیر ≠ گرسنه

بقاء ≠ فَناء        ماندن ≠ نابودی     الآخَر ≠ المُقَدمه      انتها ≠ جلو

شابّ ≠ الشَیب    جوانی ≠ پیری   المظلم ≠ الضوئی     تاریک ≠ روشن

حضور ≠ غیبت    حاضر ≠ غایب       

   أبدأ ≠ أتمَمَ  آغاز کرد ≠ تمام کرد                                أسلَمَ ≠ أکفَرَ           اسلام آورد ≠ کافر شد

أخلَصَ ≠ سَجِنَ   رهایی یافت ≠ زندانی شد          الحسنه ≠ السیّئَة    خوبی ≠ بدی

الضَّلاله ≠ الهدایه   گمراهی ≠ هدایت                   وَدَعَ ≠ أخَذَ             رها کرد ≠ گرفت

تَکَلَّمَ ≠ سَکَتَ     صحبت کرد ≠ ساکت شد           قامَ ≠ جَلَسَ              بلند شد≠ نشست         

نَهیَ ≠ أَمَرَ          نهی کرد ≠ امر کرد                 الخَفیّ≠السرّ≠العلانیه          آشکار≠پنهان

أبعَضَ≠أحبَّ      خشم کرد≠دوست داشت            الجزیل ≠ القَلیل     زیاد≠ کم

الحدیث ≠ القدیم    جدید ≠ قدیم                           صغیر ≠ کبیر    کوچک ≠ بزرگ

باعَ ≠ أشتری          فروخت ≠ خرید                   یئِسَ ≠ رَجاء        نا امید شد ≠ امیدوار شد

صَباحَ ≠ مَساء        صبح ≠ شب ( عصر )               مبشِّر ≠ منذِر        بشارت دهنده ≠ ترساننده

اللیل ≠ النَّهار        شب ≠ روز                             سألَ ≠ أجابَ       سوال کرد ≠ جواب داد

یفیدُ ≠ یُضِرُّ   سود می دهد ≠ ضرر می رساند          الشابَّ ≠ العجوز     جوان ≠ پیر

الدار الفانی≠الدار الباقی     دنیا ≠ آخرت               

صادِقُ ≠ کاذبُ         راستگو ≠ دروغگو

کافرین ≠ مؤمنین          کافران ≠ مؤمنان              

 غَضِبَ ≠ فَرِحَ       خشمگین شد ≠ شاد شد 

قلَّ ≠ کَثُرَ                  کم شد ≠ زیاد شد                 الحق ≠ الباطل      حق ≠ باطل

محزون ≠ مسرور         ناراحت ≠ شاد                   جاءَ ≠ ذهب         آمد ≠ رفت

المُجدّ ≠ المُتَکاسِل     تلاشگر ≠ تنبل                    یَزولُ≠ یََتَکَوَّنُ    ازبین می رود ≠ تشکیل می شود

سابِق ≠ قادِم       پیشین ≠ پسین                  الجاهل ≠ العالم          نادان ≠ دانا

دون ≠ فوق         پایین ≠ بالا                             مخروبه ≠ معموره        خراب ≠ آباد

حَسُنَ ≠ قَبُحَ        نیکو شد ≠ زشت شد                  مَدَحَ ≠ ذَمَّ        ستود ≠ نکوهش کرد

أقوی ≠ أضعَف      قوی تر ≠ ضعیف تر                الیأس ≠ الرَّجاء      نا امیدی ≠ امید

مُرّ ≠ حُلو                            

موضوع: کلمات جدید و متضاد و مترادف،
[ دوشنبه 19 فروردین 1392 ] [ 07:55 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]
ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید آن خانه لطیف است نشان هاش بگفتید از خـواجـه آن خـانـه نـشـانـی بـنـمایـیـد یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید یک گوهر جان کو آگر از بحر خدایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید

کارم چو زلف یار پریشان و درهم است پشتم به سان ابروی دلدار پرخم است غم شربتی زخون دلم نوش کرد و گفت این شادی کسی که در این دور خرم است تنها دل منست گرفتار در غمان یا خود در این زمانه دل شادمان کم است؟ زین سان که می دهد دل من داد هر غمی انصاف ملک عالم عشقش مسلم است دانی خیال روی تو در چشم من چه گفت آیا چه جاست این که همه روزه با نم است خواهی چو روز روشن دانی تو حال من از تیره شب بپرس که او نیز محرم است ای کاشکی میان منستی و دلبرم پیوندی این چنین که میان من و غم است "سعدی

کد حدیث

کد حدیث

اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا

ابزار هدایت به بالای صفحه

تقویم شمسی

  • کد نمایش افراد آنلاین
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic