قواعد عربی اول دبیرستان درس10

قواعد عربی اول درس دهم

جمله اسمیه : جمله ای است كه معمولا با اسم شروع می شود و دو ركن دارد
مبتدا، خبر  الله عالمٌ              المومن صادقٌ              التلمیذُ مؤدبٌ
1. مبتدا : اسمی كه اغلب در اول جمله  اسمیه می آید و درباره آن خبر می دهیم مانند (المؤمن) در جمله (المؤمن صادقُ)
2. خبر : كلمه یا كلماتی است كه غالباً بعد از مبتدا می آیاد و درباره مبتدا خبرمی دهد و معنی آن  جمله را كامل می كند. مانند : (صادقٌ) در جمله المؤمن صادقٌ اعراب مبتدا و خبر هردو رفع است و به عبارت دیگر مبتدا و خبر مرفوع هستند و علامت رفع آنها غالباً (--ُ یا-ٌ ) است.
خبر معمولاً از لحاظ مذكر و مؤنث از مبتداپیروی ومطابقت می كند.
جاءَ المعلمُ : فعل و فاعل
المعلمُ جاء : مبتدا و خبر

برای یافتن خبر پی بردن به  معنا و مفهوم عبارت خیلی مهم است. ترجمه و معنای جمله خبر را مشخص می كند.

 انواع خبر در جمله های اسمیه :خبر به یكی از سه صورت زیر می آید :
1. مفرد خبری که جمله نیست اغلب از یک کلمه تشکیل می شود (مؤمن صادق)
2. جمله فعلیه: خبری که یک جمله کامل باشد ودرباره مبتدا توضیح دهد و آن را کامل نماید (المؤمنُ یقُولُ الحقًّ)
3. جار و مجرور:خبری که از یک اسم ویک حرف یا از یک اسم وظرف تشکیل شود.(النظافة مِن الایمان)

هرگاه یکی ازکلمات مبنی مبتدا یاخبر واقع شوند ویا خبر جمله یا شبه جمله باشد اعراب آن باتوجه به محل معین می شود

اعراب كلمات مبنی ( ضمایر، اشاره ، اسم های موصول ؛اسم شرط و.....) محلی است.
اعراب جمله و شبه جمله نیز محلی است.
بنابراین در مبتدا و خبر، ضمایر و اسم های اشاره و جمله ها و شبه جمله ها محلاً مرفوع می باشند.
محلی یا محلاً : یعنی كلمه مورد نظر در محلی قرار گرفته كه اعراب خاصی را می طلبد اما از گرفتن آن ناتوان است.
مثلاً وقتی می گوئیم : هذا در جمله هذاقلمٌ
هذا مبتدا ومحلاً مرفوع است یعنی این كلمه در محلی و موقعیتی واقع شده كه باید مرفوع می شد اما از گرفتن اعراب رفع ناتوان است و

یا یُدرّسُ درعبارت (المعلم یُدرّس) یُدرّسُ خبر ومحلاً مرفوع است یعنی این كلمه در محلی و موقعیتی واقع شده كه باید مرفوع می شد اما از گرفتن اعراب رفع ناتوان است ونیز در جمله(النظافة مِن الایمان) که مِن الایمان خبر ومحلاً مرفوع است یعنی این كلمه در محلی و موقعیتی واقع شده كه باید مرفوع می شد اما از گرفتن اعراب رفع ناتوان است

قواعد عربی اول درس دهم

جمله اسمیه : جمله ای است كه معمولا با اسم شروع می شود و دو ركن دارد
مبتدا، خبر  الله عالمٌ              المومن صادقٌ              التلمیذُ مؤدبٌ
1. مبتدا : اسمی كه اغلب در اول جمله  اسمیه می آید و درباره آن خبر می دهیم مانند (المؤمن) در جمله (المؤمن صادقُ)
2. خبر : كلمه یا كلماتی است كه غالباً بعد از مبتدا می آیاد و درباره مبتدا خبرمی دهد و معنی آن  جمله را كامل می كند. مانند : (صادقٌ) در جمله المؤمن صادقٌ اعراب مبتدا و خبر هردو رفع است و به عبارت دیگر مبتدا و خبر مرفوع هستند و علامت رفع آنها غالباً (--ُ یا-ٌ ) است.
خبر معمولاً از لحاظ مذكر و مؤنث از مبتداپیروی ومطابقت می كند.
جاءَ المعلمُ : فعل و فاعل
المعلمُ جاء : مبتدا و خبر

برای یافتن خبر پی بردن به  معنا و مفهوم عبارت خیلی مهم است. ترجمه و معنای جمله خبر را مشخص می كند.

 انواع خبر در جمله های اسمیه :خبر به یكی از سه صورت زیر می آید :
1. مفرد خبری که جمله نیست اغلب از یک کلمه تشکیل می شود (مؤمن صادق)
2. جمله فعلیه: خبری که یک جمله کامل باشد ودرباره مبتدا توضیح دهد و آن را کامل نماید (المؤمنُ یقُولُ الحقًّ)
3. جار و مجرور:خبری که از یک اسم ویک حرف یا از یک اسم وظرف تشکیل شود.(النظافة مِن الایمان)

هرگاه یکی ازکلمات مبنی مبتدا یاخبر واقع شوند ویا خبر جمله یا شبه جمله باشد اعراب آن باتوجه به محل معین می شود

اعراب كلمات مبنی ( ضمایر، اشاره ، اسم های موصول ؛اسم شرط و.....) محلی است.
اعراب جمله و شبه جمله نیز محلی است.
بنابراین در مبتدا و خبر، ضمایر و اسم های اشاره و جمله ها و شبه جمله ها محلاً مرفوع می باشند.
محلی یا محلاً : یعنی كلمه مورد نظر در محلی قرار گرفته كه اعراب خاصی را می طلبد اما از گرفتن آن ناتوان است.
مثلاً وقتی می گوئیم : هذا در جمله هذاقلمٌ
هذا مبتدا ومحلاً مرفوع است یعنی این كلمه در محلی و موقعیتی واقع شده كه باید مرفوع می شد اما از گرفتن اعراب رفع ناتوان است و

یا یُدرّسُ درعبارت (المعلم یُدرّس) یُدرّسُ خبر ومحلاً مرفوع است یعنی این كلمه در محلی و موقعیتی واقع شده كه باید مرفوع می شد اما از گرفتن اعراب رفع ناتوان است ونیز در جمله(النظافة مِن الایمان) که مِن الایمان خبر ومحلاً مرفوع است یعنی این كلمه در محلی و موقعیتی واقع شده كه باید مرفوع می شد اما از گرفتن اعراب رفع ناتوان است

موضوع: قواعد عربی اول دبیرستان، برچسب ها: قواعد عربی اول دبیرستان درس10،
[ دوشنبه 1 مهر 1392 ] [ 06:56 قبل از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]
ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید آن خانه لطیف است نشان هاش بگفتید از خـواجـه آن خـانـه نـشـانـی بـنـمایـیـد یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید یک گوهر جان کو آگر از بحر خدایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید

کارم چو زلف یار پریشان و درهم است پشتم به سان ابروی دلدار پرخم است غم شربتی زخون دلم نوش کرد و گفت این شادی کسی که در این دور خرم است تنها دل منست گرفتار در غمان یا خود در این زمانه دل شادمان کم است؟ زین سان که می دهد دل من داد هر غمی انصاف ملک عالم عشقش مسلم است دانی خیال روی تو در چشم من چه گفت آیا چه جاست این که همه روزه با نم است خواهی چو روز روشن دانی تو حال من از تیره شب بپرس که او نیز محرم است ای کاشکی میان منستی و دلبرم پیوندی این چنین که میان من و غم است "سعدی

کد حدیث

کد حدیث

اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا

ابزار هدایت به بالای صفحه

تقویم شمسی

  • کد نمایش افراد آنلاین
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات