کلمات متضادعربی2 رشته ریاضی وتجربی

نهض≠ جلس← برخاست ≠ نشست

ذهب ≠ جاء ← رفت≠ آمد

کثیر ≠ قلیل ← زیاد≠ کم

البؤسا≠ الاغنیاء ← فقیران≠ ثروتمندان

دفع ≠ أخذ ← داد≠ گرفت

دخل ≠ خرج ← داخل شد≠ خارج شد

شر ≠ خیر ← سیئه ≠ حسنه

صعد ≠ نزل ← بالا برد ≠ نازل کرد

العزّه ≠ الذلّه ← عزت ≠ ذلت

انتصر، فاز ≠ فشل ← پیروز شد ≠ شکست خورد

حیاه ≠ موت ← زنده ≠ مرده

محیی ≠ ممیت ← زنده کننده ≠ کشنده

البرّ ≠ الشر ← نیکی ≠ بدی

النهار ≠ اللیل ← روز ≠ شب

سریره ≠ علانیه ← آشکار ≠ نهان

زینک ≠ شینک ← زینت ≠ بدی

نسی  ≠ تذکّر ← فراموش کرد ≠ به یاد آورد

ابتعد ≠ اقتَرب ← دور شد ≠ نزدیک شد

صغیر ≠ کبیر ← کوچک ≠ بزرگ

الصیف ≠ الشتاء ← تابستان ≠ زمستان

حَزنَ ≠ فَرَحَ ← ناراحت شد ≠ خوشحال شد

ذوسعه ≠ مسکین ← توانا ≠ نیازمند

الیوم ≠ غداً ← امروز ≠ فردا

الکسل ≠ المجتهد، الساعی ← تنبل ≠ تلاشگر

سأل ≠ أجاب ← سؤال کرد ≠ جواب داد

مراره ≠ حلاوه ← تلخی ≠شیرینی

السکوت ≠ الضوضاء ← سکوت ≠ شلوغی

المعصیه ≠ الطاعته ← گناه ≠ فرمانبری

قبیح ≠ جمیل ← زشت ≠ زیبا

هیّن ≠ صعب ← آسان نمود ≠ سخت کرد

بعید ≠ قریب ← دور ≠ نزدیک

مفتوح ≠ مغلّق ← باز ≠ بسته

ولیّ ≠ عَزَلَ ← مقام داد ≠ عزل نمود

الرّشد ≠ الغی ← خوشبختی ≠ گمراهی

قطع ≠ وصل ← قطع کرد ≠ وصل کرد

بارد ≠ حار ← سرد ≠ گرم

طمع ≠ قناعه ← خسیسی ≠ قناعت

السّریره≠ العلانیه ← راز ≠ آشکار

هدی، أرشد ≠ أضَلَّ ← ارشاد کرد ≠ گمراه کرد

سعید ≠ شقّی ← خوشبخت ≠ بدبخت

العدل ≠ الظلم ← عدالت ≠ ظلم

العقل ≠ الجهل ← عقل ≠ نادانی

الوجیزه ≠ مفصّل ← کوتاه و مختصر ≠ طولانی

النوم ≠ سَهِرَه ← خواب ≠ بیداری

السارّه ≠ محزون ← شاد ≠ ناراحت

التشاؤم ≠ تفاؤل ← بدبینی ≠ خوش بینی

الرشاد ≠ الضلال ← هدایت ≠ گمراهی

العدو ≠ صدیق ← دشمن ≠ دوست

السعاده ≠ الشقاوه ← خوشبختی ≠ بدبختی

العدیده ≠ القلیله ← بی شمار ≠ کم

الکدح ≠ الراحه ← رنج ≠ راحتی

الشباب ≠ الشیوخ ← جوانان ≠ پیران

ابتسم ≠ بکی ← خندید ≠ گریه کرد

مؤمنون ≠ کافرون ← مؤمنان ≠ کافران

یفنی ≠ بیقی ← نابود می شود ≠ باقی می ماند

الضوء ≠ الظلمه ← نور ≠ تاریکی

الجدید ≠ القدیم ← جدید ≠ قدیم

القصیر ≠ الطویل ← کوتاه ≠ بلند

المغفِّل ≠ العالم ← نادان ≠ دانا

غضب ≠ فرح ← خشمگین شد ≠ خوشحال شد

حَرَّمَ ≠ اَحَلَّ ← حرام کرد ≠ حلال کرد

الخیر ≠ الشر ← خیر ≠ شر

الدنیوی ≠ الاخروی ← دنیایی ≠ آخرتی

الختام ≠ البدایه ← پایان ≠ شروع

أتی ≠ ذهب بـ ← آورد ≠ برد

لطفا روی ادامه مطلب کلیک کنید


ادامه مطلب


موضوع: کلمات جدید و متضاد و مترادف، برچسب ها: کلمات متضادعربی2 رشته ریاضی وتجربی،
[ پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 ] [ 09:37 قبل از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

کلمات جدید و متضاد ومترادف عربی اول

درس اول

کلمه

مترادف

معنی

 

هب

أعطِ

عطا کن

 

لاتیأس

لاتقنط

نا امید نشو

 

قَرُبَ

دنا

نزدیک شد

 

قَوِّ

اُشدُد

محکم گردان

 

الحُکم

العلم

دانش

 

کلمه

متضاد

معنی

 

الدنیا

الآخرة

دنیا ≠ آخرت

 

العُسر

الیُسر

سختی≠ راحتی

 

الباطل

الحق

باطل ≠ حق

 

الخیر

الشرّ

بهتر≠  بدتر

 

زَهَقَ

جاء

رفت(نابود شد) ≠ آمد

 

النِّعَم

النِّقَم

نعمت ها ≠ بلاها

 

الجوارح

الجوانح

اعضای بیرونی ≠ اعضای درونی

 

المظلومین

الظالمین

ستمدیدگان ≠ ستمکاران

 


ادامه مطلب


موضوع: کلمات جدید و متضاد و مترادف، برچسب ها: کلمات متضاد ومترادف عربی اول درس های 1و2،
[ چهارشنبه 4 اردیبهشت 1392 ] [ 07:15 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

کلمات جدید و متضاد ومترادف عربی اول

درس 3

کلمه

مترادف

معنی

أنیقة

جمیلة

زیبا ، شیک

أهلاوسهلا

مرحبا

خوش آمدید

مَنَحَ

أعطَی

بخشید

التلمیذ

الطا لب

دانش آموز

شاهَدَ

رأی

دید

اِشتبهتُ

أخطأتُ

خطا کردم

ینقلبُ

یرجعُ

بازمی گردد

یَتَحَدَّثُ

یَتَکَلَّمُ

سخن می گوید

قُم

انهض

برخیز

السیئات

الذنوب

گناهان

لا أدری

لا أعلمُ

نمی دانم

جزیلاً

کثیراً

فراوان

أسوة

نموذج، قُدوة

الگو

أقبَلَ

جاءَ

آمد

بحفاوة

بحرارة، بِشَوقٍ

به گرمی

الرخیص

الباهظ

ارزان ≠  گران

البشیر

النذیر

بشارت دهنده ≠ بیم دهنده

السیئات

الحسنات

بدی ها ≠ خوبی ها

الصغیر

الکبیر

کوچک ≠  بزرگ

الظلم

القسط

ستم  ≠  عدل وقسط

وحده

معا

به تنهائی≠  باهم


ادامه مطلب


موضوع: کلمات جدید و متضاد و مترادف، برچسب ها: کلمات جدید و متضاد ومترادف عربی اول درس3،
[ چهارشنبه 4 اردیبهشت 1392 ] [ 06:00 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

کلمات جدید و متضاد ومترادف عربی اول درس5

کلمه

مترادف

معنی

الحُسن

الجمال

زیبائی

الخلیل

الصدیق

دوست

الثوب

القمیص

پیراهن

السوء

الشّر

بدی

الفتی

الشابّ

جوان

حینما

عندما

هنگامی که

الصَّعب

السَّهل

سخت ≠ آسان

الناقص

الکامل

ناقص≠  کامل

دَخَلَ

خَرَجَ

داخل شد ≠ خارج شد

الصغیر

الکبیر

کوچک≠  بزرگ

السوء

الحُسن

بدی ≠ خوبی

بَکَی

ضَحِکَ

گریست ≠ خندید

البُکاء

الضَّحک

گریه≠ خنده

یفرَحُ

یَحزُنُ

شاد می شود≠ غمگین می گردد

بَنات

أبناء

دختران ≠ پسران

موضوع: کلمات جدید و متضاد و مترادف، برچسب ها: کلمات جدید و متضاد ومترادف عربی اول درس4،
[ چهارشنبه 4 اردیبهشت 1392 ] [ 05:45 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

کلمات جدید و متضاد ومترادف عربی اول درس6و7

کلمه

مترادف

معنی

 

حسن

جید

خوب

 

الاعزاز

الاکرام

عزّت

 

طلبتی

حاجتی

حاجت من

 

انصت

سکت

ساکت شد

 

السائل

المحروم

درمانده

 

الدار

البیت

خانه

 

المسیر

الطریق

راه

 

البرد

الحَرّ

سرما ≠  گرما

 

الکثیر

القلیل

زیاد ≠ کم

 

الآخِر

الاوّل

آخِر(پایان) ≠  اوّل

 

أجر

ثواب

پاداش

نَبعَثُ

نُرسِلُ

می فرستیم

العظیم

الکبیر

بزرگ

المَشهد

المَنظر

صحنه، یک پرده از نمایش

یأمُرُنا

یَمنَعُنا

ما را امر می کند  ≠ مارامنع می کند

یجتهدون

یتکاسلون

تلاش می کنند ≠  تنبلی می کنند

الثواب

العذاب

پاداش  ≠ عذاب

موضوع: کلمات جدید و متضاد و مترادف، برچسب ها: کلمات جدید و متضاد ومترادف عربی اول درس6و7،
[ چهارشنبه 4 اردیبهشت 1392 ] [ 05:40 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

کلمات جدید و متضاد ومترادف عربی اول درس8

کلمه

مترادف

معنی

بَرَزَ

ظهرَ

ظاهر شد

وعظ

نصح

نصیحت کرد

جعل

نَصَبَ

قرار داد

رَفَضَ

خالف

مخالفت کرد

العاقل

الجاهل

عاقل ≠ نادان

الافراط

التفریط

زیاده روی ≠ کوتاهی

رَفَضَ

قَبِلَ

رد کرد ≠ قبول کرد

التکاسل

الاجتهاد

تنبلی ≠کوشش

الخَرِبَة

المَعمورة

خراب ، ویران ≠ آباد

حزیناً

مسروراً ، فَرِحاً

غمگین  ≠ شادمان

الحُزن

السُّرور ، الفَرَح

غم ≠  شادی

قلیل

کثیر

کم ≠  زیاد

الضَّعف

القدرة ، القُوَّة

ضعف ≠ قدرت

قَویّ

ضعیف

قوی ≠ ضعیف

موضوع: کلمات جدید و متضاد و مترادف، برچسب ها: کلمات جدید و متضاد ومترادف عربی اول درس8،
[ چهارشنبه 4 اردیبهشت 1392 ] [ 05:35 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

کلمات جدید و متضاد ومترادف عربی اول درس9

کلمه

مترادف

معنی

مصاعب

مشاکل

سختی ها

وزَّعَ

قَسَّمَ

تقسیم کرد

النعیم

الجنة

بهشت

الطاغیة

الباغیة

ستمگر

الصدیق

الخلیل

دوست

البِرّ

الاحسان

نیکی

عاد

رجع

بازگشت

القافلة

الموکب

کاروان

تُبصر

تری - تُشاهد

می بینی

ینجح

یفشل

موفق می شود ≠ شکست می خورد

الظُّلمة

النور

تاریکی ≠ روشنایی

الحسنة

السیِّئة

خوبی≠ بدی

البعید

القریب

دور≠ نزدیک

الصادق

الکاذب

راستگو ≠ دروغگو

الإصلاح

الإفساد

اصلاح نمودن≠ فاسد کردن

اقترب من

ابتعد عن

نزدیک شد ≠ دور شد

النار

النعیم

جهنّم ≠ بهشت

جاء

ذَهب

آمد ≠ رفت

البِشر، الفَرَح ، السُّرور

الحزن

شادی ≠ اندوه

موضوع: کلمات جدید و متضاد و مترادف،
[ چهارشنبه 4 اردیبهشت 1392 ] [ 05:30 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

کلمات جدید و متضاد ومترادف عربی اول درس10

کلمه

مترادف

معنی

الفوم

الثوم

سیر

المرء

الرجل

مرد

الثمرة

الفاکهة

میوه

العناصر

المواد

ماده ها

الرُّطَب

التمر

خرما

العلاج

الشفاء

درمان

المنافع

الفوائد

فایده ها

الاطفال

الصبیان

کودکان

الرائد

الدلیل

راهنما

الرَّطب

الیابس

خیس – مرطوب ≠ خشک

السلامَة، الصِّحَّة

المرض

سلامتی  ≠  بیماری

الغنیّ

الفقیر

بی نیاز ≠ تهیدست

الأعداء

الأصدقاء

دشمنان ≠  دوستان

موضوع: کلمات جدید و متضاد و مترادف، برچسب ها: کلمات جدید و متضاد ومترادف عربی اول درس10،
[ چهارشنبه 4 اردیبهشت 1392 ] [ 05:15 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

کلمات متضاد ومترادف عربی 3 تجربی وریاضی

سَیَرَ= مَشَیَ                راه رفت              الآتی=المُستَقبَل=القادم      آینده   

عادَ = جاءَ                     آمد              

أمَل = رجاء           امید داشتن

ذَهَبَ = راحَ                           رفت          

دِین = قرض                   وام

فازَ= ظَفَرَ= نَجَحَ              پیروز شد

إستطاع = قَدَرَ                توانست         

سَجِنَ = حَبِسَ                 زندانی شد

بائس= فقیر= مسکین       ندار

لَدُن = عِندَ                    نزد               

أرشَد = أهدی                 هدایت کرد

یَدورُ = یَجری                 جریان یافت

مُبتَسَم = ضاحِک            خندان  

إنزَعَجَ = حَزِنَ                ناراحت شد     

الحَنون = الرَّوؤف           مهربان

إحسان = برّ                   نیکی

صاحَ = صَرَخَ              فریاد زد

السَّخَط = الغَضَب = القَهر   خشم   

صَرَّحَ = بَیَّنَ              آشکار کرد

أفلَحَ = فازَ                رستگار شد

إبتَسَمَ = ضَحِکَ              خندید  

العُصور = أزمنه             زمان ها

البُکاء= العَویل                گریه   

حَسِبَ=  ظَنَّ                   گمان کرد

  نالَ = وَصَل= بَلغ            رسید  

الرایه = العَلَمَ                  پرچم

الفَرقه = الفئَه= شرذمه     گروه  

قرأ =  تَلا                   تلاوت کرد

القَرین = المُرافِق             همراه

الضّوء = النور               روشنایی

کَرَّمَ = عَظَّمَ                گرامی داشت      

السّائر = الماشی           حرکت کننده      

کَریم = سخیّ                 بخشنده

تَهوی = تُحِبُّ             دوست دارد        

أزکی = أفضل                 برتر

هَب=أعطِ                     عطا کن

تَبجیل = تَجلیل                بزرگداشت

مُخطی = مُذنب               خطاکار

خُدعه = مَکر                 نیرنگ

الجَزیل=الکَثیر               فراوان

العلانیه = الظّاهر             آشکار

خابَ = یَئِسَ                ناامید شد

جمیل = خلّاب                 زیبا

ألاهل=المُستَحَق=المُستأهل   شایسته       

وَدَعَ = تَرَکَ                   رها کرد

ثَمَن = قیمَه                   ارزش           

خائِف = مَذعور              ترسناک

هازیء = ساخر              مسخره کننده

حیّاً = سلَّمَ علی               سلام کرد

تَکریم = تَعظیم                بزرگداشت 

یأتی = یجیءُ                 می آید

أمام = المقدَّم                  جلو، پیش      

  سراج = مصباح                 چراغ

البَحث = المُناقِشه           بحث        

الفجِره = المُذنِب                 گناه کار

فجور=ذنب=إثم                  گناه

الرفق=الحنان=شفقّه مهربانی    

النّیل = الحصول                 رسیدن                    الأمل = المنیه                    آرزو

یَتَمَتَّعُ=یَستَفیدُ       استفاده می کند 

الکساله = الخمول     تنبلی

السَعی = الجدّ = الجهد     تلاش      

أدّی = فَعَلَ              انجام داد 

تَفَقّه = تَعَلُّم             فرا گرفت

الخسران = الضَرر     زیان

خالد = سَرمد                    جاودان

حافَظ = حارس                   نگهبان

   دامَ = وَصَلَ                   ادامه داد

الذریعه = الوسیله     وسیله           

  ضَیَّعَ = فَقَدَ           تباه کرد، تباه شد

البَراهین = الأدلّه   دلایل   

عادَ = رَجَعَ          بازگشت         

العَبَث = اللّهو        بیهوده

الغنی = المُترَف        ثروتمند

خادَعَ = کادَ          نیرنگ کرد

سَمِحَ = أذِنَ                   اجازه داد     

جلیل = عظیم                 بزرگ

خاضِعَ = خاشِع               فروتن 

غایه = هَدَف                  هدف

أوقَعَ = ألقی                   انداخت

برهان = حجه                 دلیل

إنتَفَعَ = تَمَتَّعَ             بهره برد   

طریق = سبیل                راه

هیّاً = أعَدَّ            آماده کرد       

تَـعبَ = مَشِقّهَ                 سختی

بَحَثَ عن = فَتَّشَ عن        جستجو کرد

شَیَّعَ = إستَقبَلَ                استقبال کرد

البِهجه = السّرور            شادمان

یَجری = یَسیل              جاری می شود

اجسام = أبدان                بدن ها 

راکِب = فارِس                سوار کار 

أحَسَّ = شعَرَ بـِ               احساس کرد

خَلفَ = وراء                  پشت

ألهَمَ = اَوحی                  الهام کرد

رَمیَ = ألقی                   انداخت     

  عفا = غَفَرَ           بخشید          

     حاول= سَعَیَ= جاهَدَ     تلاش کرد   

خافَ = خَشِیَ                  ترسید

یَمکُرُ = یَکیدُ            حیله می کند

موضوع: کلمات جدید و متضاد و مترادف، برچسب ها: کلمات متضاد ومترادف عربی 3 تجربی وریاضی،
[ سه شنبه 20 فروردین 1392 ] [ 10:44 قبل از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

کلمات متضاد ومترادف عربی 3 تجربی وریاضی

مُختَلِف = مُتَنَوِّع         گوناگون                                       الخَفیَّ = السرّ                 پنهان

قامَ = نَهَضَ                   برخاست

تَکَلَمَّ = تَحَدَّثَ                 سخن گفت

العُقبی = الآخره              آخرت  

إقتَنِص = صَید               شکار

هالِک = فانی                 هلاک شونده مَجد = شَرَف                  بزرگواری

الصَباء = الشّاب              جوانی

مُستَطیع = قادِر               توانا

بادَرَ=إبتَدَر=أسرَعَ  شتاب کرد                             إغتَنِم = إنتَهِر   غنیمت شمرد

 ظَمآن = عَطشان  تشنه

فقّه = فَهَّم           فهمید  

مالِک = صاحِب               دارنده

کَفوِ = نَظیر                   مانند

خَلَصَّ = نَجیَّ                 رهایی داد

نادی = صاحَ                  فریاد زد

السَّکینه = الصفاء           آرامش     

القَرین = لدن                  همراه،نزد

نالَ = حَصَلَ علی          به دست آورد

اللقاء = المیقات                    ملاقات

یوم الفَصل = العُقبی = الآخره    قیامت

إندَفَعَ = رَحَلَ        روانه شد ،کوچ کرد

بقاء = دوام                   باقی ماندن

  تَغَیَّرَ = تَحَوَّلَ                  تغییر یافت

أدری = اعلمُ                  می دانم

الجود = الکرم                بخشش

أحصی = عَدَّ                  شمرد

سَرُّ = فَرِحَ                    خوشحال شد

مجال=حول=        زمینه ، پیرامون

الدّهشه = التَعجَّبَ            تعجب

الصّراط=السبیل=الطّریق      راه       

إتَّخَذَ = تَلقّی                   دریافت کرد

إلتَفَت = فَهِمَ                   دانست     

أبی=حَذِرَ=إجتَنَب   دوری کرد            ألمَجد = ألمُکرِمَه   بزرگی

زَهَقَ = زالَ                   از بین رفت

الخوف = الجُبن               ترس

راحل = مُسافِر                مسافر

ألمَواهِب = ألنِّعم              نعمت ها  

آراء = نظریات               نظرها 

عادَ ≠ ذَهَبَ          بازگشت ≠ رفت           مُترَف ≠ فقیر             ثروتمند ≠ فقیر

إنزَعَجَ ≠ فَرِحَ       ناراحت شد ≠ شاد شد  صِدق ≠ کِذب             راستی ≠ دروغ

نَصَرَ ≠ خَذَلَ         یاری کرد ≠ خوار کرد  إقتَرَبَ ≠ إبتَعَدَ          نزدیک شد≠دورشد

وَلَدَ ≠ ماتَ به دنیا آمد ≠ مرد                     بکی ≠ ضَحِکَ         گریه کرد ≠ خندید

خَلفَ ≠ الأمامَ          پشت ≠ جلو                                     الهادی ≠ المُضِل      هدایت کننده ≠ گمراه کننده

غَلَظَ≠شقَّ علی≠هوَّنَ علی  سخت گرفت≠آسان گرفت   الباقی ≠ الفانی          پایدار ≠ نابود

البقاء ≠ الفانی        دیدار ≠ جدایی                     إساءة ≠ إحسان بدی کردن ≠ نیکی کردن

الماضی ≠ الآتی      گذشته ≠ آینده                     قریب ≠ بعید       نزدیک ≠ دور

فوق ≠ تحت          بالا ≠ پایین                           إنزعاج ≠ البهجة     ناراحتی ≠ شادمانی

صِغار ≠ کِبار        کوچک ≠ بزرگ                     ابیَض ≠ أسود  سفید ≠ سیاه

جالِس ≠ قائِم       نشسته ≠ ایستاده                   مَجهول ≠ مَعلوم            مجهول≠ معلوم

ظَلام ≠ الضیاءِ      تاریکی ≠ روشنایی                 استِعار ≠ اودَعَ        ودیعه گرفت ≠ ودیعه داد

الجنه ≠ النّار        بهشت ≠ جهنم                         

 نَزَل َ≠ صَعَدَ               پایین آمد ≠ بالا رفت

حیات ≠ موت            زندگی ≠ مرگ                    الکَسِل ≠ النِّشاط     تنبلی ≠ فعالیت

السکون ≠ الحَرِکه     بی حرکت ≠ با حرکت              ماتَ ≠ عاشَ         مرد ≠ زندگی کرد

حرَّمَ ≠ أحَلَّ       حرام کرد ≠ حلال کرد                   الفوت ≠ الحصول  از دست دادن≠ به دست آوردن        

أرفَعَ ≠ أشفَلَ      بالاتر ≠ پایین تر                          غلیظ القلب ≠ رئوف     سنگدل ≠ مهربان       

نَسِیَ≠ أذکَرَ    فراموش کرد≠به یاد آورد          قُبضَ علی ≠ تَخَلَّصَ    دستگیر شد ≠ فرار کرد

  نَجَحَ ≠ فَشِلَ      موفق شد ≠ شکست خورد               الشَّبع ≠ الجائع        سیر ≠ گرسنه

بقاء ≠ فَناء        ماندن ≠ نابودی     الآخَر ≠ المُقَدمه      انتها ≠ جلو

شابّ ≠ الشَیب    جوانی ≠ پیری   المظلم ≠ الضوئی     تاریک ≠ روشن

حضور ≠ غیبت    حاضر ≠ غایب       

   أبدأ ≠ أتمَمَ  آغاز کرد ≠ تمام کرد                                أسلَمَ ≠ أکفَرَ           اسلام آورد ≠ کافر شد

أخلَصَ ≠ سَجِنَ   رهایی یافت ≠ زندانی شد          الحسنه ≠ السیّئَة    خوبی ≠ بدی

الضَّلاله ≠ الهدایه   گمراهی ≠ هدایت                   وَدَعَ ≠ أخَذَ             رها کرد ≠ گرفت

تَکَلَّمَ ≠ سَکَتَ     صحبت کرد ≠ ساکت شد           قامَ ≠ جَلَسَ              بلند شد≠ نشست         

نَهیَ ≠ أَمَرَ          نهی کرد ≠ امر کرد                 الخَفیّ≠السرّ≠العلانیه          آشکار≠پنهان

أبعَضَ≠أحبَّ      خشم کرد≠دوست داشت            الجزیل ≠ القَلیل     زیاد≠ کم

الحدیث ≠ القدیم    جدید ≠ قدیم                           صغیر ≠ کبیر    کوچک ≠ بزرگ

باعَ ≠ أشتری          فروخت ≠ خرید                   یئِسَ ≠ رَجاء        نا امید شد ≠ امیدوار شد

صَباحَ ≠ مَساء        صبح ≠ شب ( عصر )               مبشِّر ≠ منذِر        بشارت دهنده ≠ ترساننده

اللیل ≠ النَّهار        شب ≠ روز                             سألَ ≠ أجابَ       سوال کرد ≠ جواب داد

یفیدُ ≠ یُضِرُّ   سود می دهد ≠ ضرر می رساند          الشابَّ ≠ العجوز     جوان ≠ پیر

الدار الفانی≠الدار الباقی     دنیا ≠ آخرت               

صادِقُ ≠ کاذبُ         راستگو ≠ دروغگو

کافرین ≠ مؤمنین          کافران ≠ مؤمنان              

 غَضِبَ ≠ فَرِحَ       خشمگین شد ≠ شاد شد 

قلَّ ≠ کَثُرَ                  کم شد ≠ زیاد شد                 الحق ≠ الباطل      حق ≠ باطل

محزون ≠ مسرور         ناراحت ≠ شاد                   جاءَ ≠ ذهب         آمد ≠ رفت

المُجدّ ≠ المُتَکاسِل     تلاشگر ≠ تنبل                    یَزولُ≠ یََتَکَوَّنُ    ازبین می رود ≠ تشکیل می شود

سابِق ≠ قادِم       پیشین ≠ پسین                  الجاهل ≠ العالم          نادان ≠ دانا

دون ≠ فوق         پایین ≠ بالا                             مخروبه ≠ معموره        خراب ≠ آباد

حَسُنَ ≠ قَبُحَ        نیکو شد ≠ زشت شد                  مَدَحَ ≠ ذَمَّ        ستود ≠ نکوهش کرد

أقوی ≠ أضعَف      قوی تر ≠ ضعیف تر                الیأس ≠ الرَّجاء      نا امیدی ≠ امید

مُرّ ≠ حُلو                            

موضوع: کلمات جدید و متضاد و مترادف،
[ دوشنبه 19 فروردین 1392 ] [ 07:55 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]
ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید آن خانه لطیف است نشان هاش بگفتید از خـواجـه آن خـانـه نـشـانـی بـنـمایـیـد یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید یک گوهر جان کو آگر از بحر خدایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید

کارم چو زلف یار پریشان و درهم است پشتم به سان ابروی دلدار پرخم است غم شربتی زخون دلم نوش کرد و گفت این شادی کسی که در این دور خرم است تنها دل منست گرفتار در غمان یا خود در این زمانه دل شادمان کم است؟ زین سان که می دهد دل من داد هر غمی انصاف ملک عالم عشقش مسلم است دانی خیال روی تو در چشم من چه گفت آیا چه جاست این که همه روزه با نم است خواهی چو روز روشن دانی تو حال من از تیره شب بپرس که او نیز محرم است ای کاشکی میان منستی و دلبرم پیوندی این چنین که میان من و غم است "سعدی

کد حدیث

کد حدیث

اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا

ابزار هدایت به بالای صفحه

تقویم شمسی

  • کد نمایش افراد آنلاین
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات