اشکوا ایاما ( شعری عربی باترجمه فارسی)

اشکوا ایاما

اشكوا ایاما رمتنی بالنوا ونائت بقلبی عن هواك وعنك

شکوه و گله از روزهایی دارم که مرا به مرگ کشاند و مرا از تو و عشقت دور کرد

انی اعود متیما ومعذبا عل الجراح تنال عطفا منــــــك

من شیفته و معذب بر می گردم ، شاید زخمم مهری از تو بیند

تشكو وهل لیا ان اصدق عودة بالشوق تكسوها وبالاعذار

شکوه می کنی و آیا توان باور بازگشت با جامه ی شوق و عذر را دارم؟

اقلع عن الاوهام والقصص التی تبغی تدوزنها على اوتاری

از خیالات و اوهام و داستان های که می خواهی بر تارهایم بنوازی، پرواز کن!

لا لا لاتعتبی لا لا لاتعتبــــــی

نه نه نه سرزنش نکن ....نه نه نه سرزنش نکن

صدقا وحق الحب انی ارجـع

به راستی و قسم به عشق من بازمیگردم

من مهجة تبكی وعین تدمــــع

با رویی گریان و چشمانی اشکی

صدقا وحق الحب انی ارجــع

به راستی و قسم به عشق من بازمیگردم

من مهجة تبكی وعین تدمــــع

با رویی گریان و چشمانی اشکبار

لاتختبا خلف الدموع كفاك لا العذر یعنینی ولا ذكراك

در پشت اشک ها خود را پنهان مکن ، نه عذرخواستن برایم معنای دارد و نه یاد تو

ماكانت قد صنعته انت یداك

نبود ، آنچه دستان تو ساخت

فرح غد مما انتهى برضاك

شادی فردایی ، که به رضای تو خاتمه یابد

مهلا مهلا السنا نحن من لحم ودم نخطی ونعذر بعضنا رغم الالم

یك لحظه ! یک لحظه! مگر ما از گوشت و خون نیستیم ، اشتباه می کنیم و با وجود درد می بخشیم

كلی اشتیاق ان اعود حبیبتی

تمام اشتیاقم آن است که معشوقه ام را باز گردانم

هل كل احلامی بعودتنا وهم؟

آیا تمام رویاهایمان با بازگشتمان خیال است؟

لك حلمك الزاهی ولی النسیان

رویای درخشانت از آن تو ، و فراموشی برای من!

فدروبنا افترقت افترقت وكان زمان

پس راهمان از هم جدا شد و این دور زمانی بود

جمال معك جمال محال ان یلتقی لكنما قد یلتقی الانسان

زیبایی همراه تو ، زیبایی محال است اگر بهم برسد ، لکن همانا به انسان می رسد

موضوع: اشعار بسیار زیبای عربی باترجمه فارسی، برچسب ها: اشکوا ایاما،
[ یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 ] [ 04:14 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

انتها المشوار (شعری عربی باترجمه فارسی)

انتها المشوار

اقولها بكل اختصار
با تمام سادگی می گویم
انتهى المشوارَ
که دوران با هم بودن ما به پایان رسید

كأننا كنا فی قطار
مانند این بود که سوار قطاری بودیم
اصحاب لكن فی قطار
و در قطار با هم آشنا شدیم
رحلة سعیده و باقی التذكار
و مسافرت خوبی را با هم داشتیم و بعد از آن تنها خاطرات مسافرت است که باقی می ماند

كان الوهم یكذب علینا و الظروف
خیالمان و شرایط مان داشتند به هم دروغ می گفتند
كنا نخاف من الحقیقة و ای خوف
مثل این بود که از واقعیت و از هر وحشتی می ترسیدیم

أنا صحیح انزف 
درست است كه بدن من از عشق زخمی شده است و دارد خونریزی می کند
صحیح انزف 
بله از بدن من دارد خون می رود
انا انزف و انتی على كیفك تصفین الحروف
من خونریزی می کنم و تو با خیال راحت کلمه ها را پشت سرهم ردیف می کنی
اعیش كالطفل الودیع و احب كالطفل الودیع
من همچون کودک نجیبی زندگی می کنم و همچون کودک نجیبی عاشق می شوم '

یا متعبه كل الدروب 
ای کسیکه تمام راه های زندگی را خسته کرده ای 
فی دنیتی یا غربتی یا غربتی
تمام راه هایی که در دنیای من وجود دارند و در غربت تنهایی من

ضعتی و اكید انی اضیع لو استمر
تو گم شده ای و بدون شک , من نیز اگر با تو بمانم روزی گم خواهم شد 
الوكت فی عینی انكسر یالقهر
زمان در پیش چشمان من شکست آه ای غم 
لیتك تحسین القهر 
ای کاش غم و درد را احساس می کردی
او تفهمی معنى التعب و الانكسار
یا معنای خستگی و شکست را می فهمیدی

لا هو انا الغطوه لا یا بنت الحلال
نه ای دختر مردم من آنی نیستم که تو را بپوشانم
و لا هو انا قارورة العطر الثمین اللی انتهى
و آن شیشه عطر گران قیمتی نیز نیستم که تمام شده است 
ابتذكر القسوه و الجرح 
تمام ظلم و زخمی را که بر من وارد آوردی بیاد می آورم
لما سال و ابتذكر الصمت 
هنگامیکه آن زخمها جاری شدند و سکوت را نیز به یاد می آورم
و على اللیلی الحزین و اللی جرحه
و شبهای غمناکم را و آن کسیکه باعث زخمی شدن شبهایم شد

مافاد ارید انسى
نه دیگر فایده ای ندارد می خواهم فراموش کنم
و الشوق ارید انسى
می خواهم تمام اشتیاق را فراموش کنم

اهجر الاخبار و الوعد و المسیار
می خواهم تمام اتفاقات و قرارها را از یاد ببرم
اقولها بكل اختصار
با تمام سادگی می گویم
انتهى المشوار
دوران با هم بودن به پایان رسید

موضوع: اشعار بسیار زیبای عربی باترجمه فارسی، برچسب ها: انتها المشوار،
[ یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 ] [ 03:57 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

إحساس جدید شعر عربی با ترجمه فارسی

إحساس جدید

إحساس جدید بقلبك بیزید

حس تازه ای در قلب تو در حال افزون شدن است


بتحسه كل ما بتتطلع فیی

و تو هر وقت که به من نگاه می کنی دچار این حس می شوی


انك عطول فیی مشغول

تو گرفتار من هستی و همیشه به من فکر می کنی


كتیر بتشتاق لی و بتموت علیی

و دلت بسیار برای من تنگ می شود و جانت را برای من فدا می کنی


أنا ما بدی تقلی كلام

من نمی خواهم که تو حرفی به من بزنی


یدوب قلبی حنین و غرام

حرفی که باعث شود قلب من از شدت مهربانی و عشق آب گردد


بیكفینی تقلی بحبك

تنها کلمه دوستت دارم از زبان تو کافیست

هیدی الكلمة بتقتلنی

این کلمه وجود من را به آتش می کشد

بحدی بیكون قلبك مجنون

قلب تو در کنار من به مرز دیوانگی می رسد


حتى نظرات عیونك مجنونة

حتی نگاه چشمان تو نیز همچون دیوانگان می شود


بیعز علیك ترف بعینیك

برای تو سخت است كه حتی برای یک لحظه مژه برهم بگذاری


و تمرق شئ لحظة و ما تشوف عیونی

اگر که لحظه ای سپری شود و تو در آن به چشمان من ننگری
موضوع: اشعار بسیار زیبای عربی باترجمه فارسی،
[ دوشنبه 1 مهر 1392 ] [ 08:33 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

ابنه الجیران شعر عربی با ترجمه فارسی

ابنه الجیران
ابن الجیران اللى هنا قصادى
پسر همسایه که اینجا منو خواسته
مش عارفة بس اعمله انا ایه
نمی دونم چکارش کنم
عمال یصفر كده وینادى
که اینطوری واسم سوت می زنه و صدام می زنه
وف اى حته یاناس بلاقیه
کدوم محله ای مردم من می تونم ببینمش
اكمن حبه فى القلب نار
عشقش در قلب من آتش بر جای گذاشت
واقف قصادى طول النهار
جلو من در تمام روز سبز می شه
كان بس مالو ومالى
پس چه بلایی سرمون اومده
یشغلنى لیه
چرا فکر منو به خودش همش مشغول می کنه
على طول یابابا یا بابا
همیشه ای بابا
باصص علیا علیا
به من نگاه می کنه یه من
یاما بالمرایا شاغلنى
یا اینقدر با آینه منو مشغول کرد
زغلل عنیا عنیا
که چشمامو با آینه می زنه
ومافیش یاعینى یاعینى
و نیست ای چشمم چشمم
حاجة بادیا ادیا
در دست من نیست (خطاب از قسمت قبل)
غیر انى احبه واسهر لحبه
بجز اینکه دوستش داشته باشم و برای عشقش هم بیداری بکشم
اعمله ایه
چکار کنم
عشان بحبه بدارى
چون دوسش دارم مدارا کنم
لیلى ونهارى نهارى
شب و روزم (را مدارا کنم)
والشوق فى قلبى یاعینى
و عشق در قلب من
بیاید فى نارى نارى
آتشم را شعله ور می کند
ما انا عارفه انه شارینى
نمی دانم او مرا خریده
وانا قلبى شارى شارى
و قلب من هم خریدار است
یانا من شقاوته یانا من حلوته یانا من عنیه
از دست قلدریش و از دست شیرینیش و از دست چشمانش
یاناس قلوله بطل هزار
ای مردم بش بگید دیگه بس کنه
لیه فى الفرندا عامل حصار
چرا بدون دلیل گیر داده
یاما بالمرایا خایلنی
یا با آینه منو می بینه
موضوع: اشعار بسیار زیبای عربی باترجمه فارسی،
[ دوشنبه 1 مهر 1392 ] [ 08:32 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

فی غیابک (شعری عربی باترجمه فارسی )

فی غیابک

هل تدری 
ما طعم یوم
سیبدأ
من دون رسائلك؟
و هل تدری

ما لون خجل السنونوه
حین تفقد الصبر
لا لا لا 
لا تعرف ابدا
**

هل قطفت قبلة
مفخخة
تدمر الخیال
تبعثر الکلمات
تسرق عقلك
تصلبك ، كقدیس
و تجعلك شهیدا
فی قصائد الشعراء ؟

لا 
لا یا سیدی العزیز
طموحاتك جدا قلیلة من الحیاة
انا لست بحرا عمیقا
و لست جزیرة خضراء
أو کوکبا أو هیكلا فی ارض ٍ تائهة ٍ
أنا امرأة جدا بسیطة
ببساطة الشمس 
و الریحان
احبك بوسع كلمة " الحب "
وفی کل اللغات
و اشمك بعطر الزهور
و لا اهتم
بغیابك
حتى اذا یطول
بطول السنین....

در نبود تو

آیا می دانی

چه طعمی دارد روز که

آغاز می شود

بدون نامه هایت

و آیا می دانی

رنگ شرمساری پرستو به چه رنگیست

وقتی شکیبایش را از دست می دهد

نه نه نه

هرگز نمی دانی

آیا تا کنون بوسه ای چیده ای که

بمب گذاری شده باشد؟

تا خیال را ویران کند،

کلمه ها را زیر و رو کند،

عقلت را برباید،

ترا به مانند قدیسی ،به صلیب کشد،

و ترا شهید کند؟؟

در شعر شاعران

نه،

نه عزیز من،

خواسته های تو از زندگی بسیار اندک است.

من ، نه دریای عمیقی هستم ،

نه جزیره سبزی،

نه معبدی، در سرزمینی گم شده ،

من زنی بسیار ساده ام

به سادگی خورشید

و سبزه .

و ترا به وسعت کلمه عشق

در تمام زبانها

ترا به رایحه گلها می بویم

و هیچ طرفی نمی بندم

به نبود تو

حتی اگر طول بکشد

سالیان سال....

اشعار وقصائد احمد شوقی

موضوع: اشعار بسیار زیبای عربی باترجمه فارسی،
[ یکشنبه 29 اردیبهشت 1392 ] [ 04:01 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

شعری عربی با ترجمه فارسی

وأخیــــــــرا

و بالاخره

واخیراً إكتشفت إنی بإسم الحب أنا لعبة

و بالاخره ، کشف کردم که به نام عشق من بازیچه هستم

وكل العشرة والإخلاص وكل التضحیة كذبة

و تمام با هم بودن و اخلاص و تمام از خود گذشتگی دروغ است

أنا نادم على نفسی على یومی وعلى أمسی

من از خودم و از روزم و از دیروزم پشیمانم

على عمری التركته بإیدك تعذبه

از عمری که به دست تو سپردم که عذابش بدهی ، پشیمانم

خسارة یامشاعرنا قصایدنا وخواطرنا

حیف شد تمام احساسات من و شعر های من و خاطراتم

حرگناها ببرود أعصاب وسكرنا على كذبة

با سردی اعصاب آن ها را سوزاندیم و با یک دروغ مست شدیم

... خسارة خسارة خسارة ...

حیف شد حیف شد حیف شد ...(خساره معنی شکست نمی دهد اینجا)

أنا نادم على نفسی على یومی وعلى أمسی

 على عمری التركته بإیدك تعذبه 

وأخیراً إكتشفت إنی بإسم الحب أنا لعبة

وكل العشرة والأخلاص وكل التضحیة كذبة

موضوع: اشعار بسیار زیبای عربی باترجمه فارسی،
[ شنبه 28 اردیبهشت 1392 ] [ 07:33 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

شعری از خانم سعاد الصباح با ترجمه فارسی

إننی مجنونة جدا

 و أنتم عقلاء

و أنا هاربة من جنة العقل

و أنتم حكماء

أشهر الصیف لكم

فاتركوا لی انقلابات الشتاء

أنا فی حالة حب

لیس لی منها شفاء

و أنا مقهورة فی جسدی

كملایین النساء

و أنا مشدودة الأعصاب

لو تنفخ فی داخل أذنی

لتطایرت دخانا فی الهواء


راستی که من دیوانه ام

و شمایان عاقلانید

من از بهشت عقل گریخته ام

و شمایان اندیشه می ورزید

ماه های تابستان از آن شما

انقلابات زمستانی را برای من وانهید

من دردمند عشقم

و درمانی برایم نیست

و چون میلیونها زن

در بند بدن خویشم

اعصابم چنان در هم است

که اگر در گوشم دمیده شود

دود خواهم گشت


شعر از : خانم سعاد الصباح

ترجمه : محمد فردی

موضوع: اشعار بسیار زیبای عربی باترجمه فارسی،
[ شنبه 28 اردیبهشت 1392 ] [ 07:13 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

شعرعربی با ترجمه فارسی درمنزلت حضرت رسول اکرم(ص)

میلاد حضرت رسول اکرم (ص) وامام صادق(ع) بر همه شیعیان مبارک باد

طلع البدر علینا من ثنیات الوداع

ماه شب چهارده از گردنه وداع بر ما طلوع کرد

وجب الشكر علینا ما دعى لله داع

شکر خدا بر ما واجب است، ای که بر ما مبعوث شده ای ، و با دستوری پذیرفته آمدی

أیها المبعوث فینا جئت بالأمر المطاع

تا هنگامی که ندای دعوت به سوی خدا طنین انگیز باش

  جئت شرفت المدینة مرحباً یا خیر داع

با ورودت مدینه را شرافت دادی ، خوش آمدی ای بهترین دعوت کننده

طلع النور المبین نور خیر المرسلین

نور آشکار طلوع کرد ، نور بهترین پیامبران

نور أمن وسلام نور حق و یقین

نور امنیت و سلامتی ، نور حق و یقین

ساقه الله تعالى رحمة للعالمین

خداوند او را به سوی ما فرستاده ، رحمتی برای جهانیان

فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع

پس شعاع نورش در خشکی و دریا منتشر شده است

مرسل بالحق جاء نطقه وحی السماء

پیامبری که به حق آمده ، سخنش وحی آسمانی است

قوله قول فصیح یتحدى البلغاء

گفته هایش زیبا و فصیح ، سخن وران را به مقابله می طلبد

فیه للجسم شفاء فیه للروح دواء

سخنانش درمانی برای جسم است ، سخنانش دارویی برای روح است

أیها الهادی سلاماً ما وعى القرآن واع

ای هدایت کننده سلام و درود بر تو باد ،تا زمانی که درک کننده ای قرآن را درک کند

جاءنا الهادی البشیر مطرق العانی الأسیر

به سوی ما هدایت کننده و بشارت دهنده ای آمده، رهایی بخش مصیبت زده و اسیر

مرشد الساعی إذا ما أخطأ الساعی المسیر

راهنمای تلاشگر زمانی که به بیراهه رود

دینه حق صُراح دینه ملك كبیر

دینش حق آشکار است ، دینش دولتی بس بزرگ است

هو فی الدنیا نعیم وهو فی الأخرى متاع

که در دنیا خوشبختی است و در آخرت سعادت

هات هدی الله هات یا نبی المعجزات

بیاور هدایت خدا را بیاور ای پیامبر معجزات

لیس للات مكان لیس للعزى ثبات

مکانی برای (بت) لات و آرامشی برای عزی نیست

وحّد الله ووحد شملنا بعد الشتات

توحید خدا را بیان کن بعد از متفرق شده ما را متحد بگردان

أنت ألفت قلوباً شفها طول الصراع

شما قلب ها را به هم پیوند دادید ، از خستگی جنگ و جدل های طولانی رهانیدی

طلع البدر علینا من ثنیات الوداع

ماه شب چهارده از گردنه وداع بر ما طلوع کرد

وجب الشكر علینا ما دعى لله داع

شکر خدا بر ما واجب است ، تا هنگامی که ندای دعوت به سوی خدا طنین انگیز باشد

أیها المبعوث فینا جئت بالأمر المطاع

ای که بر ما مبعوث شده ای ، و با دستوری پذیرفته آمدی

جئت شرفت المدینة مرحباً یا خیر داع

با ورودت مدینه را شرافت دادی ، خوش آمدی ای بهترین دعوت کنن

انت شمس انت بدر انت نور علی نور انت مصباح الثریا یا حبیبی یا رسول
تو خورشید و تو ماهی ، تو نور علی نوری ، تو ستاره ثریایی ای حبیب من ای رسول

موضوع: اشعار بسیار زیبای عربی باترجمه فارسی،
[ شنبه 28 اردیبهشت 1392 ] [ 07:00 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

شعری عربی با ترجمه فارسی

هل نسیت العهد؟

هل نسیت العهد..أم حجبت سحب عینیك عن نظری

آیا عهد و پیمان را فراموش کرده ای ؟ یا ابرهای چشمانت از نگاهم پوشیده شد؟

أم رأیت الوجد مشتعلا..فخشیت السیر فی الخطر

یا عشق را افروخته و فروزان دیدی... پس از حرکت در مسیر خطر ترسیدی

وتركت القلب توجعه..لوعة الأشواق والسهر

و قلب را با درد رها کردی ... درد اشتیاق و شب زنده داری

أنا لن أنساك..لوأنی دفعت الباقی من عمری

من تو را فراموش نخواهم کرد ... حتی یا آنچه از عمرم باقی مانده را بدهم

حرام..حرام أن تفرقنا دنیا الأحقاد یا عمری

حیف است حیف است که دنیای کینه ها ما را از هم جدا نماید ای عمر من

ویضیع العمر منتظرا لتجود السحب بالمطر        و عمر با انتظار گم شود ، تا ابرها باران را بخشش کنند

موضوع: اشعار بسیار زیبای عربی باترجمه فارسی،
[ جمعه 27 اردیبهشت 1392 ] [ 07:37 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

شعری عربی باترجمه فارسی

طول عمری بخاف من الحب

تمام عمرم از عشق می ترسیدم

 وسیرة الحب

و از اینکه در مورد عشق با من سخن بگویند

وظلم الحب لكل اصحابه

و از قلب هایی که عشق آنها را با بی رحمی شکست

واعرف حكایات ملیانه آهات ودموع وانین

و داستان های عاشقانه ای را می شناسم که سرشار از غم و درد و تلخی بود

والعاشقین دابوا ماتابوا

ولی با همه ی این احوال عاشقان هرگز از عشق دست نکشیدند و از عاشقی توبه نکردند

طول عمری بقول

تمام عمر به خود می گویم

لا أنا قد الشوق ولیالی الشوق

من به آن اندازه ای نیستم که بتوانم دلتنگی ناشی از عشق و شب های اشتیاق را تاب بیاورم

ولا قلبی قد عذابوه

و قلب من هرگز نخواهد توانست در برابر تلخی و رنج عشق شکیبا باشد

وقابلتك انت

تا اینکه تو را دیدم

لقیتك بتغیر كل حیاتی

در یک لحظه تو تمام سرنوشت و هستی من را عوض کردی

 معرفش ازای حبیتك یحیاتی

هیچ وقت نفهمیدم که چگونه در یک نگاه عاشق تو شدم

من همسة حب لقیتنی بحب

تنها با نجوای عشق من را دیدی که عاشق شدم

لقیتنی بحب وأدوب فی الحب

من را دیدی که دیوانه وار عاشق شدم و در هوای عشق ذوب گشتم

ادوب فی الحب صبح ولیل على بابوه

و شبانه روز بر سر درگاه عشق  در آتش محبت می سوزم

فات من عمری سنین واسنین شفت كثیر

سالهای زیادی از زندگیم سپری شد و من داستان های عاشقانه ی بسیاری دیدم

 كثیر و قلیل عاشقین

عاشقانی را دیدم که جام عشق را تا انتها سر کشیده بودند و عاشقانی که تنها جرعه ای از آن جام نوشیده بودند

الی بیشكی حالو لحالو

عاشقانی را دیدم که از عشق گله و شکایت می کنند

والی بیبكی على موالو

عاشقانی را دیدم که به خاطر تلخی داستان عاشقانه شان می گریند

اهل الحب صحیح مساكین صحیح مساكین

درست است ملت عشق انسان های ساده و رنج کشیده ای هستند

یاما الحب ناداه على قلبی ماردش قلبی جواب

بارها و بارها عشق من را به سوی خویش فرا خواند ولی من هر بار از پاسخ دادن به او امتناع می کردم

یاما الشوق حاول یحایلنی واقله روووح یاعذاب

بارها و بارها دلتنگی خواست من را اسیر خود کند ولی من هر بار به او می گفتم تو تنها باعث درد و رنج هستی از پیش من دور شو

یاما عیون شغلونی لكن ولا شغلونی

بارها و بارها چشم هایی که خواهان این بودند که لحظه ای من را در اختیار داشته باشند ولی نتوانستند

ألا عیونك انت هم بس الی خذونی وفی حبك امرونی

تنها چشمان تو بود که من را به سوی تو بردند و فرمان عشق را در گوشم زمزمه کردند

امرونی احب لقیتنی بحب

چشمانت به من فرمان عشق را دادند و تو را من عاشق یافتی

 لقیتنی بحب وادوب فی الحب

من را دیوانه وار عاشق یافتی درحالیکه در آتش عشق در حال ذوب شدن بودم

ادوب فی الحب صبح ولیل على بابوه

و شبانه روز بر سر درگاه عشق  در آتش محبت می سوزم

یاللی ظلمتوا الحب وقلتوا وعدتوا علیه قلتوا علیه مش عارف إیه

ای عاشقان شکست خورده چه بارهایی که بیرحمانه عشق را مورد حمله قرار دادید و در مورد او سخنان بیهوده گفتید

العیب فیكم یا فی حبایبكم

اشکال از شما و یا معشوق شما می باشد نه از عشق

 اما الحب یاروحی علیه

ولی عشق... جانم فدای عشق

فی الدنیا مافیش احلى من الحب

هیچ چیز باشکوه تر از عشق در این دنیا نمی باشد

نتعب آآآه

خسته می شویم آه ه

نغلب آآآآه

رنج می کشیم آه

نشتكی منو لكن بنحب

از عشق گله و شکایت می کنیم ولی همچنان بر سر عهد و وفای به عشق باقی می مانیم

یسلام على القلب وتنهیدو فی وصال وفراق

من گرمترین درود خود را بر عشق و رنج هایی که در عشق و در وصال و جدایی وجود دارند می فرستم

وشموع الشوق لما یقیدو لیل العشاق

شمع های دلتنگی و نیاز شب های عاشقان را روشن می کند

یسلام على الدنیا وحلاوتها فی عین العشاق

عشق موجب شد جهان در نظر عاشقان زیبا و  باشکوه باشد من بر آن زیبایی گرمترین درود خود را می فرستم

وانا خذنی الحب ولقیتنی بحب

من را دیوانه وار عاشق یافتی درحالیکه در آتش عشق در حال ذوب شدن بودم

ادوب فی الحب صبح ولیل على بابوه

و شبانه روز بر سر درگاه عشق  در آتش محبت می سوزم

موضوع: اشعار بسیار زیبای عربی باترجمه فارسی،
[ جمعه 30 فروردین 1392 ] [ 07:26 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

شعری عربی باترجمه فارسی

إنی خیرتك فاختاری
من فرصت انتخاب کردن را به تو دادم , پس انتخاب کن
ما بین الموت على صدری
بین مرگ در آغوش من 
او فوق دفاتر اشعاری
یا مرگ بر روی دفترهایی که در آن شعرهایم را می سرودم
ا
ختاری الحب اواللا حب
انتخاب کن , زندگی همراه با عشق یا زندگی بدون عشق 
فجبن الا تختاری
که عدم انتخاب تو دلیلی بر هراس تو می باشد
لا توجد منطقة وسطى
هیچ حد میانی وجود دارد
ما بین الجنة والنار 
بین بهشت و آتش دوزخ
ارمی اوراقك كاملة
تمام کاغذهایت را بر زمین بکوبان
وسأرضى عن أی قراری
و من به هر تصمیمی که تو بگیری قانع خواهم بود
قولی , انفعلی , انفجری
حرفی بزن , واکنشی نشان بده , طغیان کن
لا تقفی مثل المسمار
همچون میخی که در اعماق زمین فرو رفته است نایست
لا یمكن أن ابقى ابدا
هرگز امکان ندارد که من 
كالقشة تحت الأمطاری
همچون گیاهی ناچیز در زیر قطره های باران باقی بمانم
مرهقة ها أنت وخائفة 
تو پریشان هستی و وجودت را ترس فرا گرفته است 
وطویل جدا مشـواری
درحالیکه مسیر من بسیار طولانی می باشد
غوصی فی البحر أو ابتعدی 
یا در اعماق دریا فرو برو و یا اینکه منصرف و دور شو
لا بحر من غیر دواری
هیچ دریایی بدون آشفتگی و سرگیجگی وجود ندارد
الحب مواجهة كبرى
عشق , رویا رویی عظیمی است
إبحار ضد التیاری
و همچون حرکت برخلاف جریان دریا می باشد
صیب وعذاب ودموع
سرشار از سختی و درد و رنج و اشک است
ورحیل بین الأقماری
همچون هجرتی در آسمان و در بین ستارگان است 
یقتلنی جبنكِ 
ترس تو در حال نابود کردن من می باشد 
تتسلى من خلف ستار
هر از چند گاه , نگاه دزدانه ای از پشت پرده می اندازی
إنی لا اؤمن فی حب 
من به آن عشقی ایمان ندارم که 
لا یحمل نزف الثوار
که همراه با خروشیدن یاغیان نباشد
لا یضرب مثل الإعصار
و همچون طوفانی همه جا را در هم نکوبد
لا یكسر كل الأسوار
و همه چیزها را درهم نشکند
آه لو حبكِ یبلعنی مثل الإعصار
آه که ای کاش عشق تو , همچون گردبادی من را در خود فرو می برد
إنی خیرتك فاختاری
و من قدرت انتخاب را به تو دادم , پس برگزین
کاظم الساهر
موضوع: اشعار بسیار زیبای عربی باترجمه فارسی،
[ جمعه 30 فروردین 1392 ] [ 07:22 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

شعری در مدح حضرت زهرا سلامُ الله علیها باترجمه فارسی

مدح حضرت فاطمه زهرا (س) از مرحوم‌ كمپانی‌ به زبان عربی همراه با ترجمه

أُمُّ أئِمَّةِ الْعُقولِ الْغُرِّ بَلْ                                              

اُمُّ أبیها وَ هْوَ عِلَّةُ الْعِلَلْ

«او مادر امامان‌ عقول‌ روشن‌ و درخشان‌ است‌، بلكه‌ مادر پدر خودش‌ است‌، در حالیكه‌ آن‌ پدر، علّة‌ العلل‌ است‌.

 روحُ النَّبیِّ فی‌ عَظیمِ الْمَنْزِلَه                           

وَفی‌الْكِفآءِ كُفْوُ مَنْ لا كُفْوَ لَهْ

او در اَرزندگی‌ مقام‌، روح‌ پیامبر است‌. و در همسری‌ و همتائی‌ همتای‌ كسی‌ است‌ كه‌ همتا ندارد.  

تَمَثَّلَتْ رَقیقَةَ الْوُجود                                                 

لطیفَةٌ جَلَّتْ عَنِ الشُّهودِ

او در ظرائف‌ و رقائق‌ وجود، متمثّل‌ گردیده‌ است‌، و لطیفه‌ ای‌ است‌ كه‌ از مقام‌ شهود وادراك‌ بسی‌ بالاتر است‌.  

تَطَوَّرَتْ فی‌ أفْضَلِ الاطْوارِ                                              

نَتیجَةُ الادْوارِ وَالاكْوارِ

او در با فضیلت‌ترین‌ اطوار، صورت‌ گرفته‌ است‌، و نتیجه‌ و خلاصه ی ادوار و اكوار است‌.  

تَصَوَّرَتْ حَقیقَةُ الْكَمالِ                                                  

بِصورَةٍ بَدیعَةِ الْجَمالِ

حقیقت‌ كمال‌ در بی‌سابقه‌ترین‌ صورت‌ زیبای‌ خود شكل‌ گرفته‌ است‌. 

فَإنَّها الْحَوْرآءُ فی‌ النُّزولِ                                       

وَ فی‌ الصُّعودِ مِحْوَرُ الْعُقولِ

او در عالم‌ نزول‌، حوراء است‌ و در مراتب‌ صعود، محور عقل‌ها و اندیشه‌ها.  

یُمَثِّلُ الْوُجوبَ فی‌ الإمْكانِ                                           

عَیانُها بِأحْسَنِ الْبَیانِ

او با واقع‌ و عیان‌ خود، به‌ احسن‌ بیان‌ و بیّنه‌، عالَمِ وجوب‌ را در عالم‌ امكان‌ تمثیل‌ كرده‌ است‌. 

فَإنَّها قُطْبُ رَحَی‌ الْوُجودِ                                  

فی‌ قَوْسَیِ النُّزولِ وَالصُّعودِ

او قطب‌ آسیای‌ عالم‌ وجود است‌، چه‌ در قوس‌ نزول‌ و چه‌ در قوس‌ صعود. 

وَلَیْسَ فی‌مُحیطِ تِلْكَ الدّآئِرَهْ                     

مَدارُها الاعظَمُ إلاّ الطّاهِرَهْ

 آری‌! در محیط‌ این‌ دائره ی نزول‌ و صعود، مدار اعظم‌ و اوسعی‌ غیر از فاطمه ی طاهره‌ نیست‌.»

«انوار قدسیّه‌»، آیة‌ الله‌ شیخ‌ محمّد حسین‌ اصفهانی‌ كمپانی‌، ص‌ 31.

موضوع: اشعار بسیار زیبای عربی باترجمه فارسی، برچسب ها: أُمُّ أئِمَّةِ، اُمُّ أبیها، شعرعربی باترجمه فارسی،
[ سه شنبه 13 فروردین 1392 ] [ 11:52 قبل از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]
ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید آن خانه لطیف است نشان هاش بگفتید از خـواجـه آن خـانـه نـشـانـی بـنـمایـیـد یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید یک گوهر جان کو آگر از بحر خدایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید

کارم چو زلف یار پریشان و درهم است پشتم به سان ابروی دلدار پرخم است غم شربتی زخون دلم نوش کرد و گفت این شادی کسی که در این دور خرم است تنها دل منست گرفتار در غمان یا خود در این زمانه دل شادمان کم است؟ زین سان که می دهد دل من داد هر غمی انصاف ملک عالم عشقش مسلم است دانی خیال روی تو در چشم من چه گفت آیا چه جاست این که همه روزه با نم است خواهی چو روز روشن دانی تو حال من از تیره شب بپرس که او نیز محرم است ای کاشکی میان منستی و دلبرم پیوندی این چنین که میان من و غم است "سعدی

کد حدیث

کد حدیث

اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا

ابزار هدایت به بالای صفحه

تقویم شمسی

 • کد نمایش افراد آنلاین
 • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic