قواعد عربی سوم تجربی وریاضی درس6

درس ششم

استثناء:جدا كردن حكم كسی یا چیزی از گروه یا دسته ی دیگراستثناء گفته می شود.

1)مستثنئ:اسمی است منصوب كه بعد از ادات استثناء قرار می گیرد و از گروه یا دسته دیگری جدا می شود.

2)مستثنئ منه:اسمی است كه قبل از ادات استثناء قرار می گیرد و مستثنئ از آن جدا می شود و در جمله می تواند مبتدا ،خبر، فاعل ،مفعول به و... باشد.

3)ادات استثناء: كلماتی هستند كه بوسیله آنها مستثنئ را از مستثنئ منه جدا می كند.(اِلّا، غَیْر،سِوی)

مستثنئ:مستثنئ به سه شكل به كار می رود:1)مستثنئ متصل 2)مستثنئ منقطع3)مستثنئ مفرّغ

1)مستثنئ متصل:هرگاه مستثنئ از جنس و نوع مستثنئ منه باشد و همیشه منصوب است.

جاءالتلامیذُ الی المدرسه الا واحداً منهمُ(التلامیذُ=مستثنئ منه، فاعل و مرفوع)(الا= ادات استثناء)(واحداً=مستثنئ متصل ومنصوب)

ب)مستثنئ منقطع:هرگاه مستثنئ از جنس و یا نوع مستثنئ منه نباشد آن را مستثنئ منقطع می نامند و همیشه منصوب است.

قلبتْ إخوانُكَ الا أخاكَ(اخوانك=مستثنئ منه فاعل و مرفوع )(الا=ادات استثناء)(أخاك=مستثنئ منقطع و منصوب به الف نیابی)

ج)مستثنئ مفرّغ:هر جا مستثنئ منه از جمله حذف شده باشد یعنی مستثنئ بدون مستثنئ منه به كار برده باشد در آن صورت به مستثنئ مفرّع گفته می شود و معمولاً با ادات نفی و استفهام همراه می شود .

لاتَذكُـرُوا إلاّ اللهَ . ( فقط خداوند را عبادت كنید.)

نكته:مستثنئ مفرّغ در جمله می تواند مرفوع یا منصوب باشد و اعراب آن به مستثنئ منه محذوف بستگی دارد به این صورت كه اگر مستثنئ منه محذوف مرفوع باشد ، مستثنئ مفرّغ نیز مرفوع می شود و اگر مستثنئ منه كه حذف شده منصوب باشد مستثنئ مفرغ نیز محذوف می شود.

هل جزاءُ الاحسانِ الّا الإحسانُ(الإحسانُ= مستثنئ مفرّغ و مرفوع)

نكته: هرگاه مستثنئ مفرّغ باشد و فعل نیز منفی بكار رفته باشد در ترجمه به جای ادات استثناء كلمه ی«فقط» اضافه كنیم و فعل جمله را مثبت معنی كنیم.(آیا پاداش نیكی فقط نیكی است؟)

تست درس ششم

14)ما هو الخطاء فی الفراغ؟«لم یدخل الجنهِ الّا ..........»

الف)المؤمن ب)المؤمنونَ ج)المؤمنانِ د)المؤمنینَ

15)میّز الصحیح للفراغ ؟(هل یَعِلِّمُ الّا ........ .)

الف)التلمیذُ النجا ب)تلمیذاً ج)التلمیذِ د)تلمیذَیْنِ

16)اعراب مستثنئ در «ما نَزَلَمن الّا مطر قلیل»

الف)مرفوع ب)منصوب ج)مجرور د)مرفوع محلاً

موضوع: قواعد عربی سوم دبیرستان رشته تجربی وریاضی،
[ سه شنبه 3 بهمن 1391 ] [ 08:43 قبل از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

قواعد عربی سوم تجربی وریاضی درس7

درس هفتم منادئ

منادی : اسمی است كه مورد ندا واقع می شود و به دو شكل به كار برده می شود :

1)منادای مفرد 2)منادای مضاف

1)منادای مفرد:هرگاه منادای یك اسم مستقل باشد یعنی به كلمه دیگری اضافه نشده باشد آن را منادی مفرد می نامیم و خود به دو شكل بكار می رود :

الف)منادئ علم:هرگاه منادای یك اسم علم یا خاص باشد مبنی به ضمّ و محلاً منصوب است.

مانند:(یا اللهُ=منادای علم)

ب)منادای نكره مقصوده (غیر علم) : هرگاه منادای یك اسم نكره یا غیر علم باشد مبنی به ضّم و محلاً منصوب می باشد. مانند:(یا رجلً= منادای نكره مقصوده)

2)منادای مضاف:هرگاه منادای مضاف واقع شود یعنی به اسم دیگری اضافه شده باشد معرب و منصوب می باشد.مانند:یاعَبْدَالله (عبد= منادای مضاف) (مضاف الیه و مجرور)

نكته: حرف ندای«یا» فقط با اسم هایی بكار می رود كه «ال» نداشته باشد بجز كلمه «الله» كه گاهی «یا» از اول آن حذف می شود و به جای آن «میم» مشدّد در آخر الله حذف می شود.

یا اللهُ ـــــ اللّهَُّ(مَّ و یا=حرف ندا)(اللهَ=منادای علم مبنی بر ضّم محلاًمنصوب)

نكته: هرگاه منادای مضاف به ضمه به «یا» متكلم وحده اضافه شود اعراب تقدیری دارد یعنی تقدیراً منصوب می گردد كه گاهی ضمیر «یا» از آخر حذف می شود ولی كسره حذف آخر باقی می ماند.

یا ربَّی = یارَبَّ =رَبَّ= (منادای مضاف تقدیراً منصوب)

نكته: هرگاه اسم «ال»داری مورد منادا واقع شود بعد از «یا» برای مذكر أیُهّا و برای مؤنث أیُتَهّا كه در آن صورت أیّ و أیّهُ منادای نكره مقصوده مبنی بر ضّم ، محلاً منصوب می باشد و ها حرف تنبیه و اسم «ال» دار بعد از آن اگر جامد باشد عطف بیان و اگر مشتق باشد صفت گفته می شود.

یا ایُهّا الناسُ (یا = حرف ندا)(ایُهّا = منادای نكره مقصوده مبنی بر ضّم محلاً منصوب)(الناسُ = عطف بیان)

یا ایُتَهّاالمسلمات (ایُتُّ= منادای نكره مقصوده مبنی ضّم محلاً منصوب)(ها = حرف تنبیه)(المسلماتُ = صفت و مرفوع و مشتق)

تست درس هفتم

17)میّز الصحیح للفراغ؟«یا ایهّا ........ .

الف) المؤمنون ب) المؤمنَ ج)المؤمنینَ د)المؤمِنِ

18)ما هو الصحیح فی الفراغ؟«یا ........... ـی العالمِ»

الف)مجاهد ب)المجاهد ج)ایّها المجاهد د)مجاهدان

پاسخ تست درس اول تا هفتم

1)ج 2)الف 3)ج 4)ب 5)د 6)ب 7)ب 8)الف 9)د10)د 11)د 12)ب 13)الف 14)د 15)الف 16)الف 17)الف 18)الف

 

پایان

موضوع: قواعد عربی سوم دبیرستان رشته تجربی وریاضی،
[ دوشنبه 3 بهمن 1390 ] [ 08:39 قبل از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]
ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید آن خانه لطیف است نشان هاش بگفتید از خـواجـه آن خـانـه نـشـانـی بـنـمایـیـد یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید یک گوهر جان کو آگر از بحر خدایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید

کارم چو زلف یار پریشان و درهم است پشتم به سان ابروی دلدار پرخم است غم شربتی زخون دلم نوش کرد و گفت این شادی کسی که در این دور خرم است تنها دل منست گرفتار در غمان یا خود در این زمانه دل شادمان کم است؟ زین سان که می دهد دل من داد هر غمی انصاف ملک عالم عشقش مسلم است دانی خیال روی تو در چشم من چه گفت آیا چه جاست این که همه روزه با نم است خواهی چو روز روشن دانی تو حال من از تیره شب بپرس که او نیز محرم است ای کاشکی میان منستی و دلبرم پیوندی این چنین که میان من و غم است "سعدی

کد حدیث

کد حدیث

اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا

ابزار هدایت به بالای صفحه

تقویم شمسی

  • کد نمایش افراد آنلاین
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic