تمارین عربی چهارم دبیرستان درس10

 تمارین ، تمرین های درس10

فعل های مضاعف، مهموز و مصدر و صیغه های آن ها را در عبارات های زیرمعنین  كنید تمرین اول:  
1-  انّ اللهَ یَأمُرُ بالعدلِ و الاحسان و ایتاء ذی القُرْبی
یَأمُرُ :ثلاثی مجرد ( أمَرَ مهموز الفاء) ایتاء : مصدر باب افعال در اصل «أأْتای» از ریشه ی(أ ت ی) 

2-وّدَّ الّذیَنَ کفروا لَو تَغفلونَ عن أسلحتکم وَأمتعتِکُم.

وَدَّ : فعل ماضی ، مضاعف ، مفرد مذكر غایب از ریشه ی (ودد)

3-وَامّا من طغی وآثَرَ الحیاة الدّنیا فَانَّ الجحیمَ هـیَ المأوی.

آثر : فعل مهموز از ریشه ی «اثر» ماضی، 
مأوی: مصدر مهموز از ریشه ی «أوی» .

4- والّذین كفرو یتمتّعون و یأكلونَ كَما تأكُلُ الانعامُ. 
یأكلُونُ : فعل مضارع و مهموز – جمع مذكر غایب از مصدر «أكْل» ثلاثی مجرد (مهموز الفاء)
تأكُلُ : فعل مضارع مهموز ، مفرد مؤنث غایب، از مصدر «أكل» ثلاثی مجرد 
5-انّ الذینَ آمنوا وعملوا الصالحاتِ یَهدیهم ربَّهم بِإیمانهم.

آمِنُوا : فعل مهموز از ریشه ی «أ م ن» امر حاضر، جمع مذكر
ایمان : مصدر باب افعال ، در اصل «أأمان» بوده است (مهوز الفاء)

6-وَأقیموا الصلاةَ و آتوا الزبکاةَ وأطیعوا الرسولَ.

آتوا : فعل ماضی ، مهموز، جمع مذكر غایب از ریشه ی (أتی)

7- قُل إن کُنتُم تُحِبّونَ اللهَ فَاتَّبعونی یُحبِبکم الله.

تحبّون : فعل مضارع ، مضاعف ، جمع مذكر حاضراز ریشه ی (حبب)

التمرین الثانی
عبارت های زیر را به روش عبارت اول كامل كنید : 
أ – أنا اَعُدُّ نِعَمَ الله ِ و أكُفُّ نفْسی عَنْ كُفرانِها . من نعمت های خداوند را می شمارم و خود را از كفران آن ها باز می دارم.
ب : هما یَعُدّانِ نعمَ الله دتكُفّانِ انْفسَهُم عن كُفرانِها .
ج: هم یُعدّانَ نِعمَ اللهِ و یكَّفونَ انفُسَهُم عن كُفرانها.
د : هُنَّ یَعْدُدْنَ نَعِمَ الله و تَكْفُفْنَ انْفسهُنَّ عَنْ كُفرانها.
ه‍: انتِ تَعُذّینَ نِعَمَ اللهِ و تكفیّنَ نفْسِك عن كفرانها.

التمرین الثالث

اشتباهات را در عبارت های زیر با دلیل اصلاح كنید.

المعلماتٌ یحثَّ  التلمیذاتِ علی الاجتهاد فی دروسها.

  المعلمات : اسم معرفه به «ال »  تنوین نمی گیرد

یحثَّثن :چون مبتدا جمع مونث است

دروسهنّ : زیرا مرجع ضمیر جمع مؤنث است
2- أعْدَدَتْ الاُمّهات المسلمة انباأهم للدفاع عن الوطن الاسلامیّ
اَعَدَّتْ : زیرا در صیغه ی چهارم ماضی مفرد مؤنث غایب) ادغام صورت می گیرد

المسلّماتُ : زیرا صفت و تابع موصوف است .
أبناءَ : چون همزه بعد از حرف ساكن بدون كرسی است
هُنَّ : زیرا مرجع ضمیر جمع مؤنث غایب است
3- كان علماءَ الاسلام ملاذاً ومئوی للْمَحرُومون و الفقراء
علماءُ : اسم «كانَ» مرفوع است.
مأوی : چون همزه ساكن و حرف پیش ازآن مفتوح است
پس همزه بر روی «الف» نوشته می شود
محرومین َ : زیرا مجرور با حرف جر (لـ) می باشد و نشانه ی جرّ «یاء» است
4- یا الطالبُ ! اصْبری فی الطریق الحقّ .
ایّها :‌چون (الطالب) دارای «ال» است و مذكر می باشد. قبل از آن باید «ایّها» بیاید اصْبر : چون«الطّالبُ» مفرد مذكر است .
طریقِ : اسم مضاف «ال » نمی گیرد.

التمرین الرابع

برای تجزیه و تركیب ( طبق قواعدی كه خوانده ایم)
أرایتَ الّذی یُكذّبُ بالدّین فذلك الّذی یَدُعّ الیتیم و لا یَحُضُّ علی طعام المسكین.
الكلمة //                     التحلیل الصرفی                                  //     الاعراب

أ //    حرف استفهام – غیر عامل – مبنی علی الفتح//-------
رأیتَ // فعل ماضٍ – للمخاطب – مجرد ثلاثی – معتل ناقص – متعدّ – مبنی للمعلوم – مبنی علی الفتح // فعل و فاعله ضمیربارز(تَ) الجملة فعلیة

الذی //  اسم – موصول خاص-مفرد - مذکر– معرفة – مبنی علی السكون //  مفعول ومنصوب محلا 
یُکذّب // فعل ماضٍ – للغائب – مزید ثلاثی – صحیح ومضاعف – متعدّ – مبنی للمعلوم – مبنی // فعل و فاعله 
بِ // حرف  - عامل -حرف جرّ – مبنی علی الكسر//  ____ 
ال  //    حرف تعریف – غیر عامل – مبنی علی السكون// ____ 
دین // اسم - مفرد – مذكر – جامد و غیرمصدری – معرف بال – معرب – منصرف – صحیح الاخر// مجروربه حرف جر

ف //    حرف عطف – غیر عامل – مبنی علی الفتح// ____

ذلک // اسم –اسم اشاره به دور- مفرد – مذكر – جامد– معرف – مبنی // مبتدا ومحلا مرفوع

الذی //  اسم – اسم موصول خاص- مفرد – مذکر – جامد – معرفة – مبنی علی السكون //  خبر ومر فوع محلا

یدُعُّ// فعل مضارع – للغائب – مجرد ثلاثی – معتل ومثال – متعّد – مبنی للمجهول – معرب// فعل و فاعله

ال  //    حرف تعریف – غیر عامل – مبنی علی السكون// ____

یتیم // اسم - مفرد – مذكر – جامد و غیرمصدری – معرف بال – معرب – منصرف – صحیح الاخر// مفعول ومنصوب

وَ //    حرف عطف – غیر عامل – مبنی علی الفتح// ____

لا //    حرف نفی – غیر عامل – مبنی علی السکون// ____

یحضُّ// فعل مضارع – للغائب – مجرد ثلاثی – صحیح مضاعف – متعّد – مبنی للمعلوم – معرب// فعل و فاعله

علی // حرف  - عامل -حرف جرّ – مبنی علی السکون//  ____

طعام //اسم  مفرد مذکر جامد – معرفه به اضافه– معرب  منصرف  صحیح الاخر  //مجرور به حرف جر

 ال  //    حرف تعریف – غیر عامل – مبنی علی السكون// ____

مسکین// اسم – مفرد – مذكر – مشتق – معرف بأل – معرب – منصرف صحیح الاخر // مضاف الیه ومجرور 

التمرین الخامس
غلط های املایی را در كلمات زیر اصلاح كنید.
یُأتی : یُؤتی : چون ما قبل همزه مفهوم است.

 یَئس : یَأس : چون ما قبل همزه مفتوح است

مَبدَء:مبدَأ : چون ما قبل همزه مفتوح است
فُئواد : فُؤاد : چون ما قبل همزه مضموم است.
جَرَئت :جَرَأت : چون همزه مفتوح است

یَئْمُرُ : یَأمُرُ : چون ما قبل همزه مفتوح است

مسئول: مسؤول : چون ما قبل همزه ساکن وهمزه مضموم است
یتئمّلَ : یَتَأَملُّ : چون ما قبل همزه مفتوح است.
تَئُلّفَ : تأَلّفَ : چون ما قبل همزه مفتوح است.
یجیؤ : یجیءُ : چون ما قبل همزه مكسور است.
قارءِ قاری و : اگر ما قبل همزه كسره باشد، كرسی همزه (ی) است.
مئتَمِر = مُؤتَمر : چون ما قبل همزه مضموم است پس كرسی همزه «واو» است.
التمرین السادس
 
با رعایت قواعد ادغام و مهموز صیغه های خواسته شده رااز آن چه آمده بساز:
أ)وزن یَفْعُلُ  مِن(ش دَ دَ ) یَشْدُدُ بعد از ادغام : یَشُدُّ
ب)وزن «أفْعَلَ» مِن «ح ب ب » اَحْبَبَ بعد از ادغام : أحبَّ
ج)وزن «استفعل» مِن « ح ق ق » اِستحققَ بعد از ادغام :‌اِسْتَحَقَّ .
د)وزن «لمّا نفْعلِ» من ِ «ف ر ر » لمّا نَفْرِرُ – لمّا نفِرَّ
ه)وزن «یفْعلْنَ» من «ض ل ل » : یَضْلِلْنَ .
و)فعل امر «مِن» «تُؤتی»
ز)وزن «لاتفعُل» مِن «ق ص ص » : لاتَقْصُصّ
ح)فعل أمر من «تسَتْررُنَ » اُسرُرنَ
ط)مصدر «اَلَفَ» ایلاف
ی)فعل امر للمخاطبین من «اقامَ» اقیمُوا

التمرین السابع: 

التمرین السابع:

ابیات زیر را بخوان  وسپس نقش کلمات خط کسی شده بنویس:احمد شوقی می گوید:

هل علِمتم أمّة فی جهلها // ظهرَت فی المجد حَسناء الربداء؟

أمّة :مفعول به ومنصوب

هـا : مضاف الیه ومحلا مجرور

لا تَقولوا حَطّنا الدهرُ فَما //هوَ إلا من خیال الشّعراء.

الشعراء : مضاف الیه و مجرور

فَخذوا العِلمش علی اعلامه //وَاطلبوا الحکمةَ عند الحُکماء .

عند : مغعول فیه ومنصوب

واقرَؤوا تاریخَکم واحتفظوا // بِفصیحٍ جاء کم مین فُصحاء.

اقرؤوا : فعل وفاعل ضمیر بارز (واو)

واطلبوا المجدَ علی الارضِ فَإن // هـی ضاقَت فاطلبوه فی السماء.

ضاقت: خبر ومرفوع محلا

 التمرین الثامن:
کلمات متضاد ومترادف رامعین كن:

نَجح =/ انهزمَ (متضاد)           الخامل = الکسل  (تنبل)       الفشل =/  الانتصار(متضاد)

الکد = الجهد (تلاش)              المقت = الحقد (کینه)          وَدَّ =/ أحَبَّ (دوست داشت)

کَذِبَ =/ صَدقَ (متضاد)             الجاف = الیابس (خشک)        


ادامه مطلب


موضوع: تمارین عربی چهارم دبیرستان به همراه پاسخ آن، برچسب ها: تمارین عربی چهارم دبیرستان درس10،
[ پنجشنبه 23 آبان 1392 ] [ 07:03 قبل از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]
ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید آن خانه لطیف است نشان هاش بگفتید از خـواجـه آن خـانـه نـشـانـی بـنـمایـیـد یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید یک گوهر جان کو آگر از بحر خدایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید

کارم چو زلف یار پریشان و درهم است پشتم به سان ابروی دلدار پرخم است غم شربتی زخون دلم نوش کرد و گفت این شادی کسی که در این دور خرم است تنها دل منست گرفتار در غمان یا خود در این زمانه دل شادمان کم است؟ زین سان که می دهد دل من داد هر غمی انصاف ملک عالم عشقش مسلم است دانی خیال روی تو در چشم من چه گفت آیا چه جاست این که همه روزه با نم است خواهی چو روز روشن دانی تو حال من از تیره شب بپرس که او نیز محرم است ای کاشکی میان منستی و دلبرم پیوندی این چنین که میان من و غم است "سعدی

کد حدیث

کد حدیث

اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا

ابزار هدایت به بالای صفحه

تقویم شمسی

  • کد نمایش افراد آنلاین
  • ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو