قواعد عربی سو م انسانی درس اول

http://sheklakveblag.blogfa.com/ پریسا دنیای شکلک ها

  درس اول 
  یادآوری(1)
در بخش قواعد زبان عربی درس اول به یادآوری بعضی قواعد زبان سال های گذشته می پردازیم که شامل موارد زیر است :

1 – مجرد و مزید :
معمولاً فعل ها در اولین صیغه ی ماضی خود، دارای سه حرف می باشند مانند «کَتَبَ ، عرَفَ، خَدَمَ» به این فعل ثلاثی مجرد می گویند.
اما همیشه چنین نیست ، بعضی فعل ها در اولین صیغه ماضی خود بیش از سه حرف دارند مانند «کاتَبَ، تعارفَ، استَخْدَمَ» به این فعل ها ثلاثی مزید می گویند. شما در گذشته با باب های مزید آشنا شده اید. باب های مزید عبارتند از «افعال ، تفعیل، مفاعلة ، تفاعُل، تفَعّل، افتعال، انفعال و استفعال» هدف از ساختن فعل های مزید، به دست آوردن معانی جدید است.
بعضی از فعل ها در اولین صیغه ماضی خود چهار حرف دارند مانند «زلزَل» به این فعل ها «رباعی» می گویند.

2 – جامد و مشتق :کلماتی که دارای ریشه اند مشتق ئکلماتی که بدون ریشه اند جامد
یکی از توانایی های علم صرف، ساختن کلمات جدید با معانی تازه است. این کلمات از ریشه فعل مشتق می شوند مانند «اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان، اسم زمان ، صفت مشبهه، اسم مبالغه، اسم تفضیل و اسم آلت» در ساخت این کلمات باید به وزن آنها دقت کنیم. کلمات زیر مشتق هستند : حامد، محمود، مشهد، مغرب، شریف، صبور، اکبر، مفتاح .

3 – معرفه و نکره :
اسم معرفه اسمی است که برای شنونده «آشنا» یا «مشخص و معلوم» باشد. انواع اسم های معرفه عبارتند از «اسم علم مانند محمد، مکه – معرفه به «ال» معرفه به «ال» مانند المدرسة ، الکتاب ضمیر مانند انتَ ، هُوَ – اسم اشاره مانند هذا ، تِلکَ – اسم موصول مانند الّذی – الّتی – و معرفه به اضافه مانند کتابُکَ ، باب المدرسة »
اسم نکره اسمی است که برای شنونده مشخص نیست مانند رجلٌ یعنی مردی و مشخص نیست که کدام مرد مورد بحث است. «جاءَ رجُلٌ : مردی آمد»
اسم نکره معمولاً دارای تنوین است.

4 – انواع اعراب (ظاهری – تقدیری- محلی) :
می دانیم نقش کلمه در جمله، بر اعراب آن کلمه تأثیر می گذارد مثلاً می دانیم که مفعول باید منصوب باشد. مانند «بشّرَ اللهُ المؤمنَ باالجنّة» اعراب کلمه مؤمن در این جمله اصلی و ظاهری است.
اما بعضی از کلمات اعراب اصلی و ظاهری را نمی پذیرند و در جمله اعرابی را که مناسب نقش آنها در جمله است نمی گیرند. بعضی کلمات نیز مانند اسم موصول، اسم اشاره و ضمیرها مبنی هستند و اعراب نمی پذیرند.
اعراب این کلمات محلی است مانند «العاملُ مَنْ رَفَضَ الباطِل» در این جمله مَنْ خبر است و باید مرفوع باشد ولی چون من مبنی است و اعراب نمی پذیرد می گوییم محلآً مرفوع است.

5- انواع جمله :
در زبان عربی جمله بر دو نوع است .
1 – جمله فعلیه ، 2 – جمله اسمیه 
1. جمله فعلیه جمله ای که بافعل شروع شودو دارای فعل و فاعل و گاهی مفعول است. فاعل همیشه بعد از فعل می آید و از جهت اعراب مرفوع است. فاعل گاهی به صورت ضمیر در فعل مستتر است.
2. جمله اسمیه با اسم شروع می شود و دارای مبتدا و خبر است. جمله اسمیه معمولا با مبتدا آغاز می شود. مبتدا و خبر از جهت اعراب مرفوع هستند. خبر باید از لحاظ جنس (مذکر و مؤنث) و عدد (مفرد و مثنی و جمع) با مبتدای خود مطابقت کند. خبر ممکن است از نوع مفرد، جمله فعلیه و یا یک شبه جمله باشد. مثال :
انزلنا(فعل و فاعل) اِلیکم نوراً (مفعول)مبیناً : جمله فعلیه (فاعل ضمیر بارز یا است)
الصلاةُ(مبتدا- مرفوع )عمودُ (خبر – مرفوع)الدّین :‌جمله اسمیه ( خبر این جمله از نوع مفرد است)

محمدرضا علی پور دبیر عربی

تمرین :
1 – مصدر افعال مزید زیر را بنویسید.
قالَ سَاَستَغفِرُ لک ربّی :‌استغفار (از باب استفعال)           قال الامام الصادق : تعلّموا العربیة : تعَلُّم (از باب تفعّل)
شاورُ قَبْلَ ان تَعزِمَ : مشاورة ( از باب مفاعلة)

2 – با توجه به عبارات زیر، برای جای خالی، اسم مشتق مناسبی انتخاب کنید.
المؤمنُ عند البلایا ........ :(ص ب ر)
صابرٌ (اسم فاعل)

رُبَّ السکوتٍ .... من الکلام : (بلَغُ)
اَبلَغُ (اسم تفضیل)

العِلْمُ ....... الْعلی : (فتح)
مفتاح (اسم آلت)

3 – در جمله های زیر نقش و اعراب کلمات را مشخص کنید.
انّ الحسناتِ یُذْهبْنَ السّیئاتِ
انّ :‌حرف مشبهة بالفعل – مبنی
الحسنات : اسم انّ – منصوب با کسره چون جمع مؤنث سالم است.
یُذهبْنَ : خبر اِنّ – اعراب محلی – محلاً مرفوع
السّیئتات : مفعول – منصوب با کسره چون جمع مؤنث سالم است

الصّبرُ منَ الرّحمان و العجلةُ من الشیطانِ .
الصّبرُ : مبتدا – مرفوع
من الرّحمانِ : خبراز نوع شبه جمله – محلاً مرفوع
و العَجَلةُ : مبتدا – مرفوع
من الشیطانِ : خبر از نوع شبه جمله – محلآً مرفوع

بشّرَ اللهُ المؤمناتِ باالجنّةِ .
بشّر : فعل
اللهُ : فاعل – مرفوع
المؤمناتِ : مفعول – محلاً منصوب ( چون جمع مؤنث سالم است)
باالجنّة : جار و مجرور 
 

موضوع: قواعد عربی سوم دبیرستان رشته انسانی، برچسب ها: قواعد کامل عربی سوم انسانی، جامد ومشتق، مجردومزیدو....علی پور،
[ سه شنبه 11 تیر 1392 ] [ 10:45 بعد از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]
ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید آن خانه لطیف است نشان هاش بگفتید از خـواجـه آن خـانـه نـشـانـی بـنـمایـیـد یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید یک گوهر جان کو آگر از بحر خدایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید

کارم چو زلف یار پریشان و درهم است پشتم به سان ابروی دلدار پرخم است غم شربتی زخون دلم نوش کرد و گفت این شادی کسی که در این دور خرم است تنها دل منست گرفتار در غمان یا خود در این زمانه دل شادمان کم است؟ زین سان که می دهد دل من داد هر غمی انصاف ملک عالم عشقش مسلم است دانی خیال روی تو در چشم من چه گفت آیا چه جاست این که همه روزه با نم است خواهی چو روز روشن دانی تو حال من از تیره شب بپرس که او نیز محرم است ای کاشکی میان منستی و دلبرم پیوندی این چنین که میان من و غم است "سعدی

کد حدیث

کد حدیث

اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا

ابزار هدایت به بالای صفحه

تقویم شمسی

  • کد نمایش افراد آنلاین
  • ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو