قواعد درس دهم عربی 4انسانی

قواعد درس 10 : فعل مضاعف و مهموز

فعل مضاعف : فعل مضاعف فعلی است كه در ریشه اش (اولین صیغه ی ماضی ثلاثی مجرد )دو حرف هم جنس وجود داشته باشد.مثل : مدّ ، زَلْزَل

قاعده ی ادغام فعل مضاعف در ماضی : در فعل ماضی‌، صیغه هایی كه «ت» فاعل «نا» یا

«نون جمع مؤنث» دارند، ادغام صورت نمی گیرد و هنگامی كه فعل ماضی با «الف مثنی» و

 «واو جماعت» بیاید ادغام صورت می گیرد. (یعنی دو حرف هم جنس با اهم ادغام می شوند)

نتیجه : ماضی در پنج صیغه اول ادغام صورت می گیرد و از صیغه ششم به بعد ادغام صورت نمی گیرد.

ب) قاعده ی ادغام فعل مضاعف در مضارع و امر حاضر : «فعل مضارع» و «امر» تنها در صیغه هایی كه «نون جمع مؤنث» دارند، ادغام صورت نمی گیرد.

فعل مضارع و امر هنگامی كه با «الف مثنی» و «واو جماعت» و «یاء مخاطبه» بیایند، ادغام صورت می گیرد.

دقت : در صیغه های مفرد افعال مجزوم و امر هم ادغام كردن جایز است و هم ادغام نكردن.

فعل مهموز : فعل مهموز فعلی است كه در ریشه اش (اولین صیغه ی ماضی ثلاثی مجرد) همزه باشد. مانند :

1- أمِنَ (مهموز القاء : حرف اولش همزه است(

2- سَأَلَ (مهموز العین : حرف وسطش همزه است(

3- قرأَ (مهموز اللاّم :‌حرف آخرش همزه است(

در صرف فعل های «مهموز» هیچ تغییری رخ نمی دهد مگر در برخی از صیغه ها،

 و فرقی بین صرف فعل های مهموز و سالم وجود ندارد مثل :أَمَرَ (للمضارع، متكلم وحده) ---> أاْمُرُ---> آمُرُ)
أمَر ---> أُاْمُرْ ---> أُومُرْ

و در برخی از اوزان ثلاثی مزید تغییراتی رخ می دهد مانند نمونه های زیر:

أمِنَ   در باب افعال) أأْمَنَ ---> آمَنَ

أَأمَنَ  درهنگام مجهول شدن ) أُاْمُنَ ---> ? أومِنَ

أَأْمَنَ  درمضارع) یُؤمِنُ ---> ? (المصدر) اِئمان ---> ایمان

هر گاه دو همزه كنار هم قرار بگیرند و اولی متحرك و دومی ساكن باشد، سه حالت پیش می آید.

-1 هر گاه همزه ی اول مفتوح باشد و همزه ی دوم ساكن باشد. همزه ی ساكن به (الف) تبدیل می شود. أَاْ ?---> آ 

-2 اگر همزه ی اول مضموم باشد و همزه ی دوم ساكن باشد، همزه ی ساكن به (واو) تبدیل می شود. أُاْ ?---> أُو

-3 اگر همزه ی اول مكسور باشد و همزه دوم ساكن باشد، همزه ی ساكن به (یاء) تبدیل می شود. إأْ ---> ایَی

نحوه ی نوشتن همزه :

1- همزه ی ساكن در وسط كلمه بر روی كرسی مناسب با حركت ماقبل خود نوشته می شود مثل :

مأْوی (كرسی همزه «الف» است زیرا حركت ماقبلِ «الف» فتحه است)

مؤمن (كرسی همزه «واو» است زیرا حركت ما قبل «واو» ضمه است)

جئت (كرسی همزه «یاء» است زیرا حركت ما قبل آن كسره است)

2-  همزه متطرّفه (همزه ای كه در آخر كلمه قرار می گیرد) اگر بعد از حرف ساكنی بیاید، بدون كرسی نوشته می شود.

مثل : جُزء ، شَیْء

3- همزه ی متحرك اگر بعد از حركت ضمه بیاید یا مضموم باشد و ماقبل از آن ساكن یا مفتوح باشد، بر روی كرسی «واو» نوشته می شود، مثل :

مؤلِّف (همزه بعد از حركت ضمه آمده است)                        یُؤدّی (همزه بعداز حركت ضمه آمده است)

سُئوال (همزه بعد از حركت ضمه آمده است)        

رُؤوس ( خود همزه مضموم است) مسؤول (همزه‌، مفهوم و ماقبل آن ساكن است(

رَوؤُف (همزه مضموم و ماقبل آن مفتوح است در تمام موارد فوق كرسی همزه «واو» است.


ادامه مطلب


موضوع: قواعد عربی چهارم دبیرستان، برچسب ها: متن وترجمه درس10 عربی چهارم، فعل مضاعف وفعل مهموز،
[ شنبه 13 اردیبهشت 1393 ] [ 11:13 قبل از ظهر ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]
ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید آن خانه لطیف است نشان هاش بگفتید از خـواجـه آن خـانـه نـشـانـی بـنـمایـیـد یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید یک گوهر جان کو آگر از بحر خدایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار در بادیه سر گشته شما در چه هوایید گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید یک بار از این خانه بر این بام بر آیید ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید

کارم چو زلف یار پریشان و درهم است پشتم به سان ابروی دلدار پرخم است غم شربتی زخون دلم نوش کرد و گفت این شادی کسی که در این دور خرم است تنها دل منست گرفتار در غمان یا خود در این زمانه دل شادمان کم است؟ زین سان که می دهد دل من داد هر غمی انصاف ملک عالم عشقش مسلم است دانی خیال روی تو در چشم من چه گفت آیا چه جاست این که همه روزه با نم است خواهی چو روز روشن دانی تو حال من از تیره شب بپرس که او نیز محرم است ای کاشکی میان منستی و دلبرم پیوندی این چنین که میان من و غم است "سعدی

کد حدیث

کد حدیث

اوقات شرعی

وضعیت آب و هوا

ابزار هدایت به بالای صفحه

تقویم شمسی

  • کد نمایش افراد آنلاین
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic